Публічна інформація | Звіт директора
Звіт директора

Робота педагогічного колективу Курилівського ліцею у 2016/2017 навчальному році була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту» (зі змінами) та «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної доктрини розвитку освіти, постанов уряду України, на виконання державних і регіональних освітніх програм, нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки  України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови Куп’янської районної державної адміністрації, відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації, а також на виконання Статуту та Концепції розвитку ліцею на 2011-2016 роки, річного плану роботи на 2016/2017 навчальний рік

Мета та завдання колективу на 2016/2017 навчальний рік були обумовлені реалізацією обласної науково-методичної теми «Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості», районної методичної теми «Розвиток професійної компетентності педагога у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», методичної теми ліцею «Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності учнів за умов впровадження особистісно-орієнтованої освіти» та виховної  теми «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини – громадянина України».

Вся діяльність педагогів була спрямована на виконання завдань: створення умов для якісної реалізації нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів у 1-4-х, 5-8-х класах, впровадження інноваційних освітніх технологій, диференціації та індивідуалізації навчання, ефективних форм та методів навчання, врахування психологічних та індивідуальних особливостей учнів для підвищення якості й результативності кожного уроку, реалізацію принципів об`єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів, відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, удосконалення роботи щодо зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я дітей через ефективне використання інноваційних технологій, оптимізації взаємодії педагогів і батьків, вживання заходів щодо реалізації принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі, впровадження системи методичної роботи, спрямованої на забезпечення якісної освіти дітей, їх інтелектуального, творчого розвитку, формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активного залучення учнівського самоврядування та громадських організацій, формування в учителів стійкої мотивації до постійного самовдосконалення, набуття професійних компетентностей, підвищення фахової майстерності і самоосвіти у міжатестаційний період.

У 2016/2017 навчальному році проводилась систематична і цілеспрямована робота з залучення дітей шкільного віку до навчання та отримання ними повної загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку мікрорайону ліцею охоплені навчанням. У ліцеї здійснювався щоденний облік відвідування учнями занять, проводився аналіз стану відвідування на нарадах при директорові. Пропусків учнями навчальних занять без поважних причин не було.

На початок 2016/2017 навчального року в ліцеї навчалося 127 учнів, було укомплектовано 11 класів, з середньою наповнюваністю 12 учнів. За навчальний рік у ліцей прибуло 3 учні, вибуло 2 учні. На кінець навчального року навчається 128 учнів. Аналізуючи перехід дітей до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім'ї.

Провідним документом, який визначав всю організацію навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчальному році був робочий навчальний план з повною і детальною конкретизацією варіативної частини, що забезпечувало потреби всіх учнів і сприяло розвитку їх здібностей та інтересів. У 2016/2017 навчальному році повністю реалізована інваріантна та варіативна складова навчального плану. У ліцеї майже всі предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладали вчителі-фахівці.

З метою забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства колектив Курилівського ліцею працював над проектом «Профільне навчання».

У 8-9-х класах організована допрофільна підготовка учнів через викладання курсів за вибором: у 8 класі - «Екологія (аутекологія) рослин»; у 9 класі - «Мікробіологія з основами вірусології» та факультативного курсу у 9-му класі «Хімія у побуті». 100 % були залучені до вивчення спецкурсів, курсів за вибором та факультативних занять, це поглиблює знання учнів з природничих дисциплін, формує навички практичного застосування набутих знань, розвиває логічне мислення, розумові здібності, сприяє професійній орієнтації учнів.

Практичним психологом Ходун І.В. вивчався профільний інтерес учнів 8 - 9-х класів та їх батьків до впровадження профільного навчання. Учні (96%) та їх батьки (83%) вважають доцільною необхідність допрофільної підготовки.

Заступником директора з навчально–виховної роботи Навозенко Л.Л. вивчався рівень навчальних досягнень учнів з біології та хімії в допрофільних      8-9-х класах.

Рівень навчальних досягнень учнів 8-9-х класів з профільних предметів:

Біологія:                                                                                                                   Таблиця 1

Класи

Кількість

учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість

знань

8

14

2 (14,29%)

9 (64,29 %)

3(21,43%)

-

78,58 %

9

11

4(36,36%)

4 (36,36 %)

3(27,27%)

-

72,72 %

Всього

25

6 (24,00 %)

13 (52,00%)

6 (24,00 %)

-

76,00 %

Хімія:                                                                                                                        Таблиця 2

Класи

Кількість

учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість

знань

8

14

3 (21,43%)

7(50,00 %)

4 (28,57 %)

-

71,43 %

9

11

3(27,27 %)

5 (45,46 %)

3(27,27 %)

-

72,73 %

Всього

25

6(24,00%)

12(48,00 %)

7(28,00 %)

-

72,00 %

У 10-11-х класах у ліцеї завпроваджено профільне навчання: природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль, введено викладання курсів за вибором та факультативних занять: у 10-му класі курс за вибором «Безпека харчування», факультативний курс «Екологія Куп’янщини»; у 11-му класі – факультативний курс «Розв’язування задач з хімії».

Курси за вибором та факультативні заняття проводились згідно навчальним програмам, календарному плануванню.

У квітні 2017 року, з метою перевірки рівня навчальних досягнень учнів з профільних предметів та підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання адміністрацією ліцею були проведені контрольні роботи з біології та хімії у 10-11-х класах.

Результати  контрольних робіт  учнів 10-11-х класів з хімії   

З 13 учнів 10-11-х класів контрольну роботу виконували 12 учнів. З них високий рівень навчальних досягнень мають 4 учні, що складає 33,34 %, за результатами І семестру 2016/2017 навчального року – 3 учні (25,00 %), достатній рівень навчальних досягнень за результатами контрольної роботи мають 7 учнів, що складає 58,33 %, за результатами І семестру 2016/2017 навчального року – 8 учнів (66,66 %), середній рівень навчальних досягнень за результатами контрольної роботи має 1 учень, що складає 8,33 %, за результатами  І семестру 2016/2017 навчального року – 1 учень (8,33%); початковий рівень навчальних досягнень– відсутній. Якість знань за результатами контрольної роботи – 91,67%, за результатами І семестру 2016/2017 навчального року - 91,67 %. Як показали результати, якість знань - стабільна

Результати  контрольних робіт  учнів 10-11-х класів з хімії

З 13 учнів 10-11-х класів контрольну роботу виконували 12 учні. З них високий рівень навчальних досягнень мають 5 учнів, що складає 41,67 %, за результатами  І семестру 2016/2017 навчального року – 4 учнів (33,33 %), достатній рівень навчальних досягнень за результатами контрольної роботи мають 5 учнів, що складає 41,67 %, за результатами І семестру 2016/2017 навчального року – 7 учнів (58,33 %), середній рівень навчальних досягнень за результатами контрольної роботи мають 2 учні, що складає 16,67 %, за результатами І семестру 2016/2017 навчального року – 1 учень (8,33%); початковий рівень навчальних досягнень – відсутній. Якість знань за результатами контрольної роботи – 83,34 %, за результатами І семестру 2016/2017 навчального року - 91,66 %. Якість знань за  контрольну роботу знизилась на 8,32 %.

У 10-11-х класах практичним психологом Ходун І.В. вивчався стан задоволеності обраним профілем. Результати наступні: 11 учнів (82 %) вважають, що зробили правильний вибір і навчання в профільному класі допоможе при вступі до вищих навчальних закладів та стане в нагоді в професійному майбутньому. Рівень викладання профільних предметів біології і хімії відповідає високому рівню. 11 учнів (82%) зазначили, що обсяг та зміст знань цілком їх задовольняє. Рівень навчальних досягнень з профільних предметів хімії і біології, у переважної більшості учнів класу відповідає достатньому рівню. Профіль навчання у переважної більшості учнів класу співпадає з вибором майбутньої професії, а знання, отримані за обраним профілем навчання, знадобляться у майбутньому майже усім. Учні запропонували збільшити кількість практичних занять.

Для здійснення допрофільного та профільного навчання ліцей має:

Матеріально-технічну базу: 15 навчальних кабінетів (2 кабінета з мультимедійним обладнанням, один з них сучасний кабінет біології), 2 комп’ютерні класи (5+1 ПК), (8+1 ПК), вихід до мережі Інтернет, спортивний  майданчик.

Науково-технічне забезпечення: комплексні програмні засоби навчання – 21 (природничо-математичного циклу – 14), часткове комплектування закладу необхідною науково-методичною літературою, дидактичні матеріали з профільних предметів

Зв’язок з вищими навчальними закладами м. Харкова:

1. Національний фармацевтичний університет

2. Національний аграрний інститут ім. Докучаєва

3. Національний авіаційний університет ім. М.С.Жуковського

Учні ліцею активні учасники та переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та хімії. У 2016/2017 навчальному році переможцями стали - з біології: Євсюкова Д. (11 клас) –ІІ місце, Макрушина Д. (10 клас) – І місце (вчитель Синельник В.В.); Боханов О. (9 клас) – ІІІ місце; з хімії – Боханов О. (9 клас) - ІІІ місце. Євсюкова Д. посіла ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (вчитель Шаповалова Н.В.).

Євсюкова Д., 11 клас стала переможцем І етапу та призером (ІІІ місце) ІІ (обласного) етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України з екології (робота «Дослідження явища алелопатії у городніх та польових рослин»), керівник - учитель хімії та біології Шаповалова Н.В.

Збірні команди учнів 9-11-х класів переможці районного турніру «Юні біологи» - ІІІ місце:

Таким чином проаналізувавши матеріально-технічне, науково – методичне, кадрове забезпечення, результати анкетування учнів та батьків, успішність учнів та їх результати з профільних предметів, вступ учнів до вищих навчальних закладів на профільні факультети, підтверджують правильність вибору природничого напрямку, біолого-хімічного профілю у 10-11-х класах  Курилівського ліцею.

Головною проблемою організації профільного навчання у ліцеї є мала наповнюваність класів, що не дозволяє повністю врахувати запити учнів.

З метою підвищення якості й результативності кожного уроку, реалізуючи принципи об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів в ліцеї ведуться спостереження за результативністю навчальних досягнень учнів.

Всього по ліцею на кінець навчального року атестовано 118 учнів.  Дітей, які мають високий рівень навчальних досягнень 16 (13,56 %), в минулому році –14 (11,86 %), достатній рівень 57 (48,31%), в минулому році – 64 (54,23%), середній рівень 45 (38,14 %), в минулому році – 40 (33,90 %),

Результати навчальних досягнень учнів по класах занесено в таблицю 3.

Таблиця 3

Результати навчальних досягнень учнів

Курилівського ліцею за 2016/2017 навчальний рік

Класи

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Почат

ковий рівень

%

Якість знань

%

Успішність

%

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

14,28

10

71,42

2

14,28

-

-

85,70

100

3

1

5,55

12

66,67

5

27,77

-

-

72,22

100

4

4

21,05

10

52,64

5

26,31

-

-

73,69

100

1-4

7

13,73

32

62,75

12

23,53

-

-

76,48

100

5

1

7,69

6

46,16

6

46.15

-

-

53,85

100

6

2

20,00

6

60,00

2

20,00

-

-

80,00

100

7

1

16,67

2

33,33

3

50,00

-

-

50,00

100

8

-

-

5

35,71

9

64,29

-

-

35,71

100

9

2

18,18

3

27.27

6

54,55

-

-

45,45

100

5-9

6

11,11

22

40,74

26

48,15

-

-

51,85

100

10

1

20,00

1

20,00

3

60,00

-

-

40,00

100

11

2

25,00

2

25,00

4

50,00

-

-

50,00

100

10-11

3

23,08

3

23,08

7

53,85

-

-

46,16

100

1-11

16

13,56

57

48,31

45

38,14

-

-

61,87

100

Якість знань по ліцею – 61,87 %

Кількість учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень у початковій школі 39 учнів, що становить 76,48 %, в минулому році –41 учень (82,00%); у середній школі – 28 учнів, що становить 51,85 %, у минулому році – 29 учнів (56,86 %); у старшій школі –6 учнів, що становить 46,16 %, в минулому році 8 учнів (47,05 %).

У 1-4-х класах середній рівень навчальних досягнень за рік мають 12 учнів, що складає 23,31%, в минулому році 9 учнів (18,00%), у 5-9-х класах 26 учні, що складає 48,15 %, в минулому році 22 учнів (43,14 %), у 10-11-х класах – 7 учнів, що складає 53,85 %, в минулому році 9 учнів (52,94 %). Початковий рівень – відсутній.

Якість знань по ліцею – 61,87 %, в минулому році –66,09%, як видно якість знань по ліцею знизилась на 4,22%. Це свідчить про те, що вчителі не достатньо уваги приділяли диференційованому підходу до кожного учня та використанню сучасних особистісно-орієнтованих технологій навчання. Успішність учнів в цьому навчальному році складає 100%.

З метою постійного відстеження динаміки і тенденції розвитку освітнього процесу в ліцеї створено систему безперервного і тривалого спостереження, оцінювання й прогнозування стану навчально-виховного процесу. Проводиться аналіз навчальних досягнень учнів ліцею. Спостереження допомагає своєчасно виявити труднощі, з якими стикаються учні у навчальній діяльності, прогалини в їх знаннях та вміннях.

Результати навчальних досягнень учнів за 5 років подано на діаграмі 1.

Діаграма 1

Адміністрацією було здійснено порівняльну характеристику рівнів навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за два навчальні роки, результати занесені в таблицю 4.

Таблиця 4

Рівень навчальних досягнень (високий та достатній) учнів 5-11-х класів Курилівського ліцею за 2015/2016 навчальний рік та 2016/2017 навчальний рік

з/п

Предмет

2015/2016

навчальний рік

2016/2017

навчальний рік

1.

Українська мова

94,26 %

76,43 %

2.

Українська література

96,60 %

95,43 %

3.

Російська мова

83,51%

78,88 %

4.

Зарубіжна література

88,23 %

87,66 %

5.

Англійська мова

85,30 %

85,18 %

6.

Історія України

88,23%

91,15 %

7.

Всесвітня історія

86,28 %

91,04 %

9.

Математика

82,24%

82,61 %

10.

Алгебра

60,78%

59,09 %

11.

Геометрія

64,71%

59,09 %

12.

Природознавство

100%

100%

13.

Біологія

91,38%

83,33 %

14.

Географія

94,38%

78,26 %

15.

Фізика

76,47%

61,91 %

16.

Хімія

74,51%

70,45 %

17.

Музичне мистецтво

100,00%

94,64 %

18.

Образотворче мистецтво

100,00%

100,00%

19.

Основи здоров’я

96,10 %

93,04 %

20.

Трудове навчання

100,00%

100,00%

21.

Фізична культура

100,00%

100,00%

22.

Захист Вітчизни

100,00%

100,00%

23.

Інформатика

100,00%

100,00%

На основі отриманих результатів, бачимо, що результативність знизилась практично з усіх предметів крім: математики, історії України, всесвітньої історії. Учителям ліцею в наступному навчальному році необхідно спрямувати діяльність на підвищення якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізацію принципів об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів, ефективніше впроваджувати інформаційно-комп’ютерні засоби навчання, пошукові методи, розробляти корекційні завдання для кожного класу та окремо до певної теми, застосовувати диференційовані завдання.

У 2016/2017 навчальному році державну підсумкову атестацію складало 8 учнів 11-го класу, було зроблено аналіз проведення державної підсумкової атестації учнів 11-го класу з української мови, історії України, математики, біологіїї, географії. хімії .

Державна підсумкова атестація в 11 класі проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, історії України, математики, біологіїї, географії. хімії  зараховувались як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників Курилівського ліцею.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, які зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію занесена в таблицю 5.

Таблиця 5

Порівняльний аналіз результатів ДПА (ЗНО) та річного оцінювання

у 2016/2017 навчальному році

з/п

Прізвище,ім’я учня

Назви навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного оцінювання з яких зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію

Українська

мова

Математика

Історія

України

Біологія

Хімя

Географія

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

1

Авдієнко Артем

5

7

5

5

 

 

 

 

 

 

7

8

2

Бородай Єлизавета 

8

10

 

 

7

10

9

8

 

 

 

 

3

Вишняков Максим 

6

6

5

7

 

 

 

 

4

8

 

 

4

Дзюбанов Микита

7

8

6

7

 

 

 

 

7

9

 

 

5

Євсюкова Дар’я

10

11

11

11

 

 

 

 

11

11

 

 

6

Колесник Валерія

7

8

4

6

 

 

9

7

 

 

 

 

7

Овчаренко Едуарда

8

11

 

 

5

10

10

8

 

 

 

 

8

ТкачовМаксим

4

7

3

6

 

 

 

 

 

 

4

9

Результати державної підсумкової атестації з української мови показали, що:

 • оцінки підтвердили  –  4 учнів  або 50,00 %
 • оцінки знизили         –   4 учні  або 50,00%

Якість знань учнів з результатами державної підсумкової атестації на 25,00 % нижча, ніж якість знань за результатами річного оцінювання учнів (вчитель Кошева Н.П.)

Відсоток якості знань за результатами державної підсумкової атестації з математики становить 16,67%, що на 33,33% нижче ніж річне оцінювання. З шести  учнів троє не підтвердили свій рівень знань. Один учень (Ткачов М.) склав державну підсумкову атестацію на початковому рівні. (вчитель Косолапова Т.С.)

 • оцінки підтвердили  –  3 учень або 50,00%
 • оцінки знизили  –  3 учні  або 50,00%

Результати державної підсумкової атестації з історії України показали, що здвох учнів, жоден не підтвердив річну оцінку. Овчаренко Е. склала державну підсумкову атестацію на середньому рівні. Якість знань знизилась на 50,00%, (вчитель              Проценко Л.М.).

 • оцінки знизили         –   2 учні або 100,00 %

Якість знань учнів за результатами державної підсумкової атестаціїз біології становить 100,00%, що співпадає з результатами річного оцінювання (вчитель           Синельник В.В.).

 • оцінки підтвердили  –  2 учнів або 66,67 %
 • оцінки знизили         –   1 учениця або 33,33 %

Якість знань учнів за результатами державної підсумкової атестації з хімії  становить 66,67%,що на 33,33% нижче ніж річне оцінювання (вчитель Шаповалова Н.В.).

 • оцінки підтвердили  –  2 учнів або 66,67 %
 • оцінки знизили         –  1 учень  або 33,33 %

Якість знань учнів за результатами державної підсумкової атестації з географії  становить 50,00 %, щона 50,00 % нижче ніж річне оцінювання (вчитель Навозенко Л.Л.).

 • оцінки підтвердили  –  1 учень або 50,00 %
 • оцінки знизили         –   1 учень  або 50,00 %

Розбіжність між річними оцінками учнів та оцінками за державну підсумкову атестацію свідчить про необ’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів.

З метою наданняміцнихзнань з навчальних предметів у наступному році, учителям на уроках необхідно систематично використовувати тестові та особистісно-орієнтовані технології навчання, систематично повторювати матеріал за попередні роки, пропонувати учням завдання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання за минулі роки.

Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займала система контролю за викладанням основ наук.

У 2016/2017 навчальному році вивчався стан викладання російської мови у 1-4-х класах; географії у 6-10-х класах, правознавства у 9-10-х класах, всесвітньої історії у 7-11-х класах, історії України в 5-11-х класах, фізики у 7-11-х класах, економіки у 11-ому класі,фізичної культури у 5-11-х класах, предмета «Захист Вітчизни» у 10-11-х класах. Традиційно в кінці кожного семестру проводились контрольні роботи з навчальних предметів.

Працюючи над проектом «Кадри» отримані такі результати: педагогічний колектив нараховує 19 вчителів,  з них 17 – мають повну вищу освіту, 2 вчителя – середню спеціальну. У ліцеї працює 3 учителя-методиста, 4 старших учителя. Вищу кваліфікаційну категорію мають 7 учителів, І кваліфікаційну категорію - 5 учителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 1 вчитель, категорію „спеціаліст” – 3 учителя та 1 практичний психолог, 9-й тарифний розряд має 1 учитель, 8-й тарифний розряд –1 учитель

Відповідно до перспективного плану роботи на 2015-2019 роки з підвищення кваліфікації всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації без відриву від роботи при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти». Суворова О.М., вчитель трудового навчання, за напрямом «Трудове навчання», вчителі початкових класів: Костенко В.І., Бородай О.В., Михальова Н.В., за напрямом «Початкові класи», Соболь В.В., вчитель математики за напрямом «Вчителі математики». Два вчителя пройшли спецкурси: Навозенко Л.Л. – «Природознавство», Суворова О.М. – «Образотворче мистецтво та художня культура». Проценко Л.М. пройшласемінар-тренінг за темою «науково-методичні та освітні аспекти вивчення курсу за вибором «Православна культура Слобожанщини (2016/2017 навчальний рік).

Адміністрацією ліцею здійснювався контроль за відвідуванням учителями курсів підвищення кваліфікації та надавалась їм необхідна методична допомога в підготовці до контрольних робіт з фахової майстерності та інформаційно-комп’ютерних технологій. Учителі закінчили курсову перепідготовку на високому та достатньому рівнях. На засіданнях методичних об’єднань були заслухані повідомлення вчителів, що підвищили свою кваліфікацію. Учителі поділились своїми враженнями та знаннями одержаними під час проходження курсової перепідготовки.

Підвищенню ефективності навчально-виховного процесу у ліцеї сприяла атестація педагогічних працівників, у ході якої розкривався творчий потенціал вчителів.

У 2016/2017 навчальному році атестовано 3 педагогічні працівники: Навозенко Л.Л. (учитель географії), підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», їй було присвоєне звання «старший учитель», Косолапова Т.С. (учитель математики та інформатики), підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Суворовій О.М. (учитель трудового навчання) було присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст І категорії».

Учителі ліцею активні учасники фахових конкурсів. У 2016/2017 навчальному році два вчителя стали лауреатами районного етапу конкурсу «Вчитель року-2016»:       Костенко В.І., учитель початкових класів, у номінації «Початкові класи», Ареп’єва Ю.В., учитель музичного мистецтва -  у номінації «Музичне мистецтво».

З метою розкриття положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» вчителі ліцею велику увагу приділяли національно-патріотичному вихованню учнів, яке здійснювалось у процесі навчально-пізнавальної діяльності, шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відводили належне місце «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в ліцеї працювала методична рада.

У 2016/2017 навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:«Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності учнів за умов впровадження особистісно-орієнтованої освіти» на ІІІ етапі її впровадження, «Впровадження нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти в 8-му класі», «Про проведення предметних олімпіад, предметних тижнів», «Організація роботи  Малої академії наук», «Про участь учителів у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року»», «Залежність успішності  уроку від вибору моделей, методів і технологій» «Обговорення  нормативних документів  для здійснення Державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11-х класів», «Підведення підсумків навчально-виховного процесу за 2016/2017 навчальний рік».

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, на яких розглядались питання: «Про реалізацію Концепції розвитку ліцею на 2011-2016 роки», «Про затвердження списку претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю», «Про виконання робочого навчального плану та програм з навчальних предметів», «Про випуск учнів 9,11-х класів, вручення документів про освіту»; розглядались питання про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з російської мови у 1-4-х класах; географії у 6-10-х класах, правознавства у 9-10-х класах, всесвітньої історії у 7-11-х класах, історії України у 5-11-х класах, фізики у 7-11-х класах, економіки в 11-ому класі, аналізувалась успішність учнів ліцею за 2016/2017 навчальний рік, державну підсумкову атестацію.

На інструктивно-методичних нарадах обговорювались питання, щодо використання у навчально-виховному процесі результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року для покращення викладання базових навчальних дисциплін у 2016/2017 навчальному році та якісній підготовціучнів 9,11-х класів до державної підсумкової атестації, 11-го класу до зовнішнього незалежного оцінювання, робота з обдарованими дітьми, підводився підсумок участі у предметних олімпіадах, наявність, правильність оформлення зошитів для контрольних робіт з математики, української мови учнів 3-11-х класів, обговорювались результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2016/2017 навчального року, вивчалась «Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2016/2017 навчальному році»

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені всі заплановані засідання методичних об’єднань.

Традиційно було проведено педагогічний консиліум, де учасники обговорювали труднощі адаптації учнів 1, 5, 10 класів до нових шкільних умов і знаходили шляхи їх усунення. Практичним психологом ліцею був проведений практичний семінар «Інноваційні підходи до організації начальної діяльності при формуванні комунікативної толерантності педагогів», семінар - практикум «Вироблення навичок безконфліктного спілкування - «Вчитель-учень-батьки», просвітницьке заняття «Тривога та тривожність. Шкільна тривожність», семінар-тренінг «Навчання та виховання успіхом-крок до розвитку творчої особистості», міні-лекція «Відповідальнісь за результати навчальних досягнень учнів».

З метою якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2017 році учителі мали змогу відвідувати районі заходи, тренінги  у місті Чугуєві та місті Харкові.

З метою підготовки працівників ліцею для роботи на керівних посадах продовжено роботу Школи резерву керівних кадрів. Працівники, які зараховані до кадрового резерву, працювали відповідно до затверджених особистих річних планів, вивчали та аналізували виконання законів України, брали активну участь у методичних заходах, проведенні педагогічних рад.

З метою входження до єдиного інформаційно-навчального середовища району і області та забезпечення ефективності управління навчально-виховним процесом педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією проекту «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти ліцею».

Результати роботи над проектом:

 • 2 комп’ютерні класи (5+1 ПК), (8+1 ПК), з доступом до мережі Інтернет;
 • 2 кабінета з мультимедійним обладнанням (проектор, сенсорна дошка) – в сучасному кабінеті біології та кабінеті російської мови і зарубіжної літератури;
 • наявність комп’ютерів: в кабінеті директора – для управлінської діяльності; кабінетах біології, історії, початкових класів – для навчально-виховних цілей;
 • 99% відсотків вчителів мають власні комп’ютери, під’єднані до мережі Інтернет, які використовують для самоосвіти, при підготовці до уроків та позакласної роботи; використовують у своїй роботі комп’ютерні технології;
 • оновлений сайт ліцею;
 • ліцей зареєстровано у базі даних ІСУО.

У 2016/2017 навчальному році в ліцеї використовувались рекомендовані Міністерством освіти і науки України комп’ютерні навчальні програми з хімії, фізики, географії, біології, математики, інформатики та історії України.

У ліцеї працює творча група вчителів з питання «Використання ІКТ на уроках природничо-математичних дисциплін в профільних та допрофільних класах».

На засіданнях творчої групи були розглянуті питання: «Робота в MS WORD», «Робота в MS EXCEL», «Робота в MS POWER POINT»,«Можливості Googleаккаунта для роботи з хмарними технологіями». Засідання проходили у вигляді практичних занять.

У 2016/2017 навчальному році Курилівський ліцей став призером  (диплом ІІІ ступеня) районного етапу фестивалю-огляду освітніх Інтернет - ресурсів у номінації «Поліфункціональний Веб-сайт» (адміністратор – Синельник В.В., директор ліцею, заповнювач – Павленко Д.Ю., секретар). Учителі ліцею: Навозенко Л.Л., вчитель географії, Ареп’єваЮ.В., вчитель музичного мистецтва – учасники районного етапу фестивалю-огляду. Костенко В.І., вчитель початкових класів – переможець районного етапу та призер обласного етапу конкурсу (диплом ІІ ступеня).

Однак поряд з позитивними результатами в роботі групи є недоліки:

- недостатній рівень навичок роботи з сайтами;

- недостатній рівень навичок роботи з офісною програмою Excel.

Тому робота в цьому напрямі запланована на наступний 2017/2018 навчальний рік.

Результати роботи у 2016/2017 навчальному році над проектом «Обдарованість» наступні. Учні ліцею активні учасники II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учасники посіли 28 призових місць: 13– третіх, 11 – других та 4 учні – перші. Переможцями стали учні: Бородай Є., 11 клас (трудове навчання), Євсюкова Д., 11 клас (екологія), Макрушина Д., 10 клас (біологія), Бахмат Є., 9 клас (інформатика), Кукса Ю.,     8 клас (історія), Давиденко Д., 8 клас (українська мова), Бородай Є., Макрушина Д.,     Кукса Ю. учасники ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання, біології та історії. Євсюкова Д., посіла ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.

Учні 10-11-х класів Курилівського ліцею брали учать у олімпіаді з екології, теоретичний тур якої проходив у вигляді захисту екологічних проектів

                                                                                                             Таблиця 6

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів у 2016/ 2017 навчальному році

№ з\п

Предмет

Прізвище,

ім’я учня

Клас

Зайняте місце

Прізвище, ім’я по батькові вчителя

1

Трудове навчання

Кукса Ю. Маркова Ю. Ткачова Л. Бородай Є

8

9

 10

11

ІІ

ІІІ 

ІІ

 І

 Суворова О.М. (спеціаліст  І категорії)

2

Російська мова та література

Бахмат Є.    

 

9

ІІІ

Кудінова Л.Д. (спеціаліст вищої категорії, учитель –методист)

Сисоєва В.Г.  (спеціаліст  І категорії)

3

Географія

Боханов О Ткачова Л Бородай Є

9

10

11

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Навозенко Л.Л. (спеціаліст вищої категорії, старший учитель)

4

Екологія

Євсюкова Д.

11

ІІ

Шаповалова Н.В. (спеціаліст І категорії)

5

Історія

Кукса Ю. 

Конотопський В.

Ткачова Л.

8  

9  

10

ІІ

ІІ

ІІІ              

Проценко Л.М. (спеціаліст вищої категорії,  старший учитель)

6

Математика

Боханов О

9

ІІІ

Соболь В.В.  (спеціаліст  І категорії))

7

Українська мова та література

Давиденко Д.

8

І

Кошева Н.П. (спеціаліст вищої категорії, учитель –методист)

8

Іноземні мови:  англійська, німецька

Давиденко Д.

Бахмат Є.

Ткачова Л.

8

9

10

ІІІ

І

 ІІ

Бульба С.В. (спеціаліст  ІІ категорії)

9

Хімія

Хохлова Ю. Боханов О.

7

 9

ІІ

ІІІ

Шаповалова Н.В. (спеціаліст І категорії)

10

Фізика

Кукса Ю.

Боханов О.

8

9

ІІІ

ІІІ

Вавіліна Т.А. (спеціаліст  І категорії)

11

Економіка

Маркова Ю.  

ОвчаренкоЕ.                        

9

11

ІІІ

ІІ

Соболь В.В.  (спеціаліст  І категорії)

12

Інформатика

Бахмат Є

9

ІІ

Косолапова Т.С. (спеціаліст  І категорії)

13

Біологія

Боханов О.

 

Макрушина Д. Євсюкова Д.

9

 

10

11

ІІІ

 

І

 ІІІ

Шаповалова Н.В. (спеціаліст І категорії)

Синельник В.В. (спеціаліст вищої  категорії, учитель-методист,)

14

Правознавство

Макарова К Овчаренко Е

10

11

ІІ

 ІІ

Проценко Л.М. (спеціаліст вищої категорії,  старший учитель)

У 2016/2017 навчальному році порівняно з 2015/2016 навчальним роком незмінним залишилась кількість перших місць - 4, збільшилась кількість других – з 9 до 11 та третіх місць – з 8 до 13. Кількість переможців збільшилась з 22 учнів до 28 учнів.

Головним завданням на 2017/2018 навчальний рік є підвищення результативності учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, за рахунок якісної підготовки, активізації позашкільної роботи, залучення до роботи у гуртках при КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя» міста Харкова.

Учні-переможці районних конкурсів: VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської тастудентської молоді імені Тараса Шевченка – одне І місце (Птуха А., 5 клас), два третіх місця; ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика – Спартесна В. (4 клас) – ІІІ місце. Очаренко Е. – посіла ІІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу ораторського мистецтва.

Бородай Є., 11 клас, учасник обласного конкурсу журналістських робіт «Історії успіху громад».

Учні ліцею Овчаренко Е., 11 клас, Давиденко Д., 8 клас брали участь у конкурсі творчих робіт «Україна без корупції – погляд у майбутнє», отримали сертифікати та цінні подарунки від Куп’янської районної державної адміністрації.

Учні Курилівського ліцею призери та переможці районних турнірів: «Юні правознавці» посіли І місце, «Юні фізики» - ІІ місце, «Юні біологи» - ІІІмісце, «Юні економісти» - ІІІ місце, «Юні історики» - І місце, «Юні журналісти»- ІІІ місце.

Ліцеїсти систематично беруть участь у Всеукраїнських конкурсах: «Кенгуру», «Лелека», «Колосок», «Соняшник», «Бобер», «Криштальна сова», «Геліантус».

У ліцеї діяло наукове товариство «Промінь», до якого було залучено учнів 9-11-х класів, які займаються науково-дослідницькою роботою. У 2016/2017 навчальному році п’ять робіт з предметів: біологія, географія, українська література, інформатика, математика брали участь у І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України. Робота учениці Євсюкової Д.,11 клас - «Дослідження явища алелопатії у городніх та польових рослин» переможець І етапу та призер (ІІІ місце) ІІ (обласного) етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України. Роботи  Бородай Є.,11 клас, «Органи самоорганізації населення в Україні: реалії та перспективи розвитку»,    Ткачової Л., 10 клас «Дослідження пасажирських перевезень на окремих маршрутах міста Куп’янська» стали переможцями І етапу та учасниками ІІ (обласного) етапів конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України.

У 2015/2016навчальному році у ліцейцному етапі МАН брали участь 8 учнів, у 2016/2017  навчальному році -7 учнів. У І етапі конкурсу-захисту у 2015/2016 навчальному році брали участь 4 учні, у цьому навчальному році кількість учнів збільшилась до 7; у ІІ етапі минулого року – 2 учениці стали учасниками, у 2016/2017 навчальному році - 1 учениця посіла ІІІ місце (науковий керівник   Шаповалова Н.В., вчитель хімії), 2 учениці стали учасниками. Головним завданням у 2017/2018 навчальному є удосконалення науково-дослідницької роботи з учнями ліцею.

В закладі реалізується проект «Освіта без кордонів», головна мета якого налагодження освітніх контактів, активізація партнерських освітянських зв’язків. Пантилеєва Ю.А. (учитель основ здоров’я), класні керівники: Косолапова Т.Т.,       Костенко В.І. пройшли навчання з методики викладання тренінговових курсів «Вчимося жити разом» в основній і старшій школі на засадах розвитку життєвих навичок. Отримали сертифікати громадської організації «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» за підтримки Європейського союзу і представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), завірені Міністерством освіти і науки України. Протягом І семестру 2016/2017 навчального року вони втілювати свої знання на практиці при викладанні предмету «Основи здоров’я» у 1-му, 5-9-х класах, виховних годинах у 11-му класі  за запропонованою методикою.

Реалізуючи проект «Співпраця в імя дитини», колектив тісно співпрацював з дитячим дошкільним закладом «Калинка». Робота велась відповідно до плану. Вчитель початкових класів відвідувала заняття групи у дошкільному закладі, була проведена сумісна педагогічна рада. Для знайомства з ліцеєм для майбутніх першокласників та їх батьків було проведено «День відкритих дверей».

Впровадження проекту «Виховання заради майбутнього».

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над виховною темою «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини – громадянина України».

Виховна робота здійснюлась через впровадження проектів: «Виховання заради майбутнього», «Наш вибір – здоров’я».

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:

- вихованняособистих цінностей;

- виховання сімейних цінностей;

- виховання загальнолюдських цінностей;

- виховання громадських цінностей;

- виховання потреби у здоровомуспособі життя.

З метою реалізації проекту «Виховання заради майбутнього» в ліцеї протягом року були проведені різноманітні виховні заходи, тематичні лінійки, конкурси, змагання, акції та свята, також колектив брав участь у районних виховних заходах.

З метою ознайомлення учнів з історичними подіями, минулим рідного краю та збройних сил, виховання шанобливого ставлення та поваги до ветеранів війни у ліцеї проведені заходи щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання, в межах якого пройшли такі заходи: до Дня пам’яті жертв Голодомору, була проведена лінійка пам’яті «Запали свічу»; До Дня Захисника України – змагання зі стрільби, та зусріч з воїнами АТО (святковий концерт); до Дня Збройних сил України урочиста лінійка «Захисник України – звучить гордо», тематична лінійка «Міжнародний день пам’яті жертв нацизму»,  «Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «Вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЄС», «Вшанування учасників бойових дій на території інших держав», «Минуле стукає в наші серця» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту»,  «Торгівля людьми є злочин проти людяності», конкурс плакатів «Україна єдина» до дня Соборності України (відповідальна Бербенець Н.В.), класні години «Знай і пам’ятай минуле свого народу», «Доки пам'ять у серці не згасає», «Повага до національних символів», «Легенди мого краю», «Зростаємо патріотами» та інші. Робота була направлена на різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

На базі ліцею працюють гуртки від районного будинку дитячої творчості: секція з футболу – керівник Пінчук В.Г., «Шахи» - керівник Бровко В.П., та «Рукоділля» - керівник Суворова О.М., «Вокальний» - керівник Ареп’єва Ю.В. Учні ліцею постійні переможці спортивних змагань з цих видів спорту. Також у ліцеї працювали гурток юних інспекторів рух «Щаслива смуга» та гурток юних пожежних «Вогник». У 2016 році команда «Щаслива смуга» посіла ІІ місце у змаганнях юних інспекторів руху, у рамках конкурсу ЮІР. Всього було охоплено гуртковою роботою 100% учнів ліцею.

З метою виховання в учнів трудових навичок та профорієнтації діти  знайомилися з інформаційними проспектами вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів та професійно технічних училищ в рамках «Ярмарки вишів» у селищі Ківшарівка.

З метою сприяння творчому розвитку учнів проведено виставку дитячих малюнків «Збережи своє здоров’я», новорічних поробок «Замість ялинки – новорічний букет», юних природо охоронців «Зимовий вернісаж», виставки-конкурси писанкарства «Різдвяна писанка», «Українська Великодня писанка», виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», виставка-акція «SOS - вернісаж». Учні Курилівського ліцею прийняли активну участь та посіли призові місця.

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, впровадження в практику роботи ліцею у інтерактивних форм навчання для здобуття знань і формувань життєвих навичок щодо зменшення вразливості до ВІЛ – інфікування.

Учні Курилівського ліцею брали участь та перемагали у різноманітних районних та обласних спортивних змаганнях. Капустіна О., учениця 4 класу стала переможцем районного конкурсу «Учень року» в номінації «Спортивна особистість».

Також діти приймали участь у заходах: «День людей похилого віку»; «День села Курилівки». Команда «КЛЗ» посіла ІІ місце у районному етапі фестивалю «Молодь обирає здоров’я».

У ліцеї активно діяло учнівське самоврядування, яке мало чітку структуру. В наявності Положення про організацію, напрямки роботи комісій, протоколи засідань,  у кожному класі є класні куточки. У них розміщені назва організації, девіз, доручення, наші справи, графік чергування, досягнення. На ліцейному сайті висвітлюється питання виховної роботи.

Профілактика злочинності та правопорушень.

Відповідно до концепції розвитку Курилівського ліцею на 2011-2016 роки, річного плану роботи ліцею на 2016/2017 навчальний рік з метою правового виховання, створення належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей, їх фізичного та розумового розвитку, запобіганню правопорушень та злочинності серед учнівської молоді у Курилівському ліцеї проведені наступні заходи.

Створено систему роботи з профілактики правопорушень та злочинності: сплановані заходи з даного питання, здійснюється контрольно-аналітична діяльність з питань профілактичної роботи, організовано взаємодію з Радою ліцею, питання профілактики правопорушень та злочинності розглядались на нарадах при директорові. Ліцей здійснював співпрацю з органами місцевого самоврядування, службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції, відділом освіти Куп’янської райдержадміністрації. На внутрішньошкільному обліку стояв 1 учень 8-го класу Павлюченко А. За ним було закріплено громадського вихователя, оформлено особову картку, розроблено індивідуальний план роботи. У червні 2017 року Павлюченко А. було знято з внутрішньошкільного обліку.

Для підвищення якості і результативності виховного процесу проводилася психолого-педагогічна діагностика. На належному рівні організована робота практичного психолога Ходун І.В. Вона проводила індивідуальну роботу з учнями, схильними до девіантної поведінки, допомагала класним керівникам у роботі з проблемними та важковиховуваними учнями та їх батьками. З метою виховання поваги та шанобливого ставлення до батьків, наслідування кращих традицій родинного виховання українських сімей та налагодженню співпраці батьківського та педагогічного колективів у ліцеї періодично проводилося практичним психологом засідання батьківського лекторію. Анкетування батьків, педагогів та учнів, сприяло покращенню умов навчання та виховання дітей.

Постійно діє контроль за відвідуванням та поведінкою під час навчально-виховного процесу, посилена робота з батьками.

У ліцеї призначено омбудсмена, громадського інспектора, організована робота Ради профілактики. Питання з правового виховання розглядалися на засіданнях методичного об`єднання класних керівників, на загальноліцейних батьківських зборах «Права та обов’язки учнів ліцею».

У 2016/2017 навчальному році у ліцеї проводилися виховні години, бесіди, лекції з профілактики харчових отруєнь, тренінгові заняття «Права дітей», сюжетно-рольова гра «Мої права та обов’язки», індивідуальні бесіди з батьками щодо виховання їх дітей, конкурс малюнків на теми: «Права дитини», «Ні – шкідливим звичкам!», «Я – маленький громадянин».

Постійно оновлюється інформація у куточку профілактики правопорушень для підлітків. Там розміщені телефони служб довіри та служб, які займаються питаннями прав та обов’язків дітей.

У кожному класі розміщений куточок «Твої права».

У 2016/2017 навчальному році у ліцеї працював орган учнівського самоврядування сектор «Порядок», який під час навчально-виховного процесу разом з педагогічним колективом ліцею контролював чергування, запізнення на уроки, порушення дисципліни під час перерв та на уроках.

Організація роботи з соціальних питань.

Головним завданням працівників ліцею було допомогти налагодити взаємодію дитини, що належить до пільгової категорії, з усіма учасниками навчально-виховного процесу, прогнозування та запобігання соціальним проблемам, своєчасне виявлення причини їх виникнення; забезпечення профілактики негативних явищ (морального, фізичного, соціального характеру), відхилень у поведінці, спілкуванні учнів.

Протягом 2016/2017 навчального року було виявлено дітей пільгового контингенту та створено соціальний паспорт дітей пільгового контингенту, залучено до гурткової роботи. Організована консультаційна допомога батькам пільгового контингенту, залучено учнів до роботи в органах самоврядування, надано матеріальну допомогу. Організавано безкоштовне харчування дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей.

Класними керівниками проведені індивідуальні бесіди з батьками та особами що їх замінюють, про правила пожежної безпеки, охорони здоров’я дітей, бесіди з питань вирішення конфліктних ситуацій, взаємовідносин між членами родини (всі бесіди записані в журналі класного керівника). Виконано план роботи з дітьми позбавленими батьківської опіки, з медичного обслуговування з профілактики правопорушень.

Надано матеріальну допомогу з фонду «Всеобучу» 8 учням-пільговикам: у розмірі 345 грн.: Вінник А. – 1 клас, Свиридовій А. – 1 клас, Козуб В. – 4 клас, Максимовій І. – 5 клас, Коваленко А. – 5 клас; у розмірі 227 грн. Семеновій А. – 7 клас; у розмірі 100 грн.: Мошніну Б. – 3 клас; Мошніній А. – 4 клас.

Учні пільгових категорій брали участь у новорічних та різдвяних святах, у спортивних змаганнях, творчих конкурсах не лише ліцею, району, а й області. Мають високі досягнення у спорті, навчанні та мистецтві.

Протягом року учні пільгових категорій неодразово отримували солодкі подарунки та безкоштовно відвідали дитячі атракціони в парку відпочинку м. Куп’янська, відвідували краєзнавчий музей, басейн.

З метою профорієнтації учні старших класів побували на днях відкритих дверей у вищих професійних училищах та коледжах місті Куп’янськ та селищі Ківшарівка. Старшокласники були активними учасниками просвітницьких занять «Школи волонтерів».

Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання.

Національно-патріотичне виховання у Курилівському ліцеї  здійснювалося на всіх етапах навчання, забезпечувало всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу учнів, їх духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності.

З метою підвищення правосвідомості учнів на уроках історії, географії, правознавства використовувались інформаційні матеріали з сьогодення України, краєзнавчі матеріали, елементи правової абетки.

Вчителями проводились вікторини, бесіди: «Моя країна моїми очима» - 5 клас, «Повага до національних символів» – 1 клас,«Щоб у серці жила Україна» – 3 клас, «Моя країна – Україна» – 9 клас, виховні години: «Моя країна» – 1 клас, «Любов і повага до державної мови» – 5 клас, «Творці державного гімну» – 3 кл.

З давніх-давен вишивка на Україні була основним символом-оберегом. Одягаючи таку красу, ми отримуємо енергію наших предків, пишаємось минулим та гордо дивимось у майбутнє, тому наші ліцеїсти одягають національні костюми на свята. 

Команда Курилівського ліцею брала участь  у військово-патріотичній грі «Джура».  Команда «Вільні козаки»  посіла ІІІ місце у конкурсі стіннівок та ІІІ  місце у конкурсі «Естафета».

Досвід роботи  нашого ліцею показує, що  тільки тісна співпраця вчителів, учнів , батьків, громадськості,  яка проводиться систематично, цілеспрямовано і наполегливо може виховати справжнього громадянина, готового до захисту своєї Вітчизни.

Впровадження проекту «Наш вибір – здоров’я».

У 2016/2017 навчальному році впроваджується програма «Школи сприяння здоров’я», пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я, профілактики шкідливих звичок. Велику проблему щодо збереження здоров’я учнів створює відсутність спортивної зали, але, не зважаючи на це, організація спортивно-оздоровчої роботи планується таким чином, щоб діти не відчували її відсутність. Протягом теплого періоду року всі уроки та спортивно-розважальні заходи проходять на стадіоні. З настанням холодів робота планується, виходячи з умов, а саме: щоп’ятниці учні 5-11-х класів разом з учителем фізкультури Пінчуком В.Г. відвідують басейн спорткомплексу «Локомотив» в сел. Куп’янськ-Вузловий. За сприятливих погодних умов учні 5-11-х класів здобувають навички ходьби на лижах, відвідують каток на стадіоні «Спартак» у м. Куп’янськ. Учні ліцею постійні переможці спортивних змагань в районі.

Розуміючи значення харчування для здоров’я підростаючого покоління приділяється значна увага охопленню учнів гарячим збалансованим вітамінізованим харчуванням: у ліцеї організовано безкоштовне гаряче харчування учнів 1-4-х класів та учнів 1-11-х класів, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» за рахунок коштів районного бюджету, освітньої субвенції, субвенцій сільських рад. Вартість безкоштовного харчування в день учнів 1-4-х класів та учнів пільгових категорій 5-11-х класів 9 грн.50 коп. 

У 2016/2017 навчальному році в Курилівському ліцеї медичною сестрою проводилось постійне спостереження за станом здоров’я учнів. З класами постійно проводилися бесіди на теми: «Режим дня школяра», «Слідкуй за поставою», «Особиста гігієна школяра», «Харчування та здоров’я», «Профілактика педикульозу», «Профілактика травматизму», «Профілактика гельмінтозів», «Профілактика кишкових захворювань», «Профілактика грипу», «Перша допомога при кровотечах, переломах», «Профілактика вітряної віспи». Випускалися санбюлетні на теми: «Туберкульоз», «Педикульоз», «Щеплення», «Вітряна віспа». Диспансерна група оздоровлюється в стаціонарі і поліклініці. Проводились практичні заняття на тему: «Пов’язки і перевязки. Перша допомога при переломах, при кровотечі». Медсестра тісно працює з вчителями та батьками.

Щорічно учні ліцею проходять медичний огляд. Результи свідчать, що найбільш поширеними є такі хвороби: системи кровообігу (2013 рік – 21%, 2014 рік – 22%, 2015 рік – 20% ,2016 рік -18%, 2017-29%), хвороби кістково-м’язової системи (2013 рік – 19%, 2014 рік – 11%, 2015 рік – 17%, 2016 рік – 15%, 2017- 8%), органів ока (2014 рік – 13%, 2015 рік – 12%,2016 рік – 10 %, 2017- 10%), органів нервової системи (2013 рік – 13%, 2014 рік – 11%, 2015 рік – 7%,2016 рік – 6,5 %, 2017-2%), органів травлення (2013 рік – 13%, 2014 рік – 10%, 2015 – 9%,2016 рік – 7 %, 2017- 12%).

Проаналізувавши показники щодо результатів захворювань, рекомендовано профілактичні заходи для покращення роботи:

 • органів травлення – обов’язковий сніданок, шкільний обід, дієтичне харчування;
 • органів кістково-м’язової системи – відвідування спортивних та танцювальних гуртків, масаж, меблі за зростом дитини, контроль за поставою з боку батьків та вчителів;
 • органів ока – використання у класних кімнатах люминосцентних ламп, дозоване перебування учнів за комп’ютерами, організація дозвілля на свіжому повітрі, вітамінізіроване харчування.

За результатами медичного огляду учні ліцею були розподілені за такими фізичними групами: основна, підготовча та спеціальна.

Результати свідчать, що в ліцеї зменшується кількість учнів, що мають спеціальну групу.

Організація роботи з попередження дитячого травматизму.

У 2016/2017 навчальному році робота з попередження дитячого травматизму була спрямована на виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах», інструктивних листів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Куп’янської райдержадміністрації та річного плану.

Відповідно до вимог та рекомендацій оформлені та ведуться сторінки класних журналів, де фіксуються бесіди з профілактики різних видів травматизму, з учнями, які були відсутні під час проведення таких бесід ведеться індивідуальна робота.

Своєчасно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності під час занять у навчальних кабінетах, майстерні, ведуться журнали реєстрації інструктажів у кабінетах хімії, фізики, інформатики, біології, Захисту Вітчизни.

Окремо заведений журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, де записуються інструктажі, які проводять вчителі перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, конкурсами, що проводяться за межами ліцею, також журнали первинного та позапланового інструктажів.

Оформлено журнал вступного інструктажу з попередження дитячого травматизму в ліцеї. З учнями, які були відсутні під час проведення бесід своєчасно проводиться індивідуальна робота з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

Класними керівниками проводились додаткові бесіди, які фіксувалися на спеціально відведених сторінках класних журналів, таких як «Увага діти на дорозі!», «Правила поведінки учнів під час канікул, свят», додаткові бесіди з пожежної безпеки, під час спортивно-масових заходів, на льоду, біля водоймищ, «Обережно: тонкий лід», тощо. Розроблені та ведуться пам'ятки з учнями з безпеки дитячого травматизму під час канікулярних днів.

Також проведено ряд бесід та заходів з застереження дітей від нещасних випадків: «Здорова сім’я – здорова нація» - диспут 1 клас, «Вогонь – ваш друг чи ворог?» - ділова гра - 2 клас, «Причини виникнення пожеж. Безпечна поведінка вдома» - бесіда 3 клас, «Найцінніше в моєму житті» - година здоров’я - 4 клас, «Я обираю здоровий спосіб життя» - інтелектуальні вправи – 5 клас, з учнями 6-10 класів постійно проводяться виховні години за темами «Правила поведінки в ліцеї та за його межами», «Обережно, дорога», «ВІЛ/СНІД: ознаки захворювання, шляхи передачі, профілактика» та інше.

У 2016/2017 навчальному році проводилися заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо-транспортного та побутового травматизму. В ліцеї постійно ведеться робота з попередження травматизму серед дітей: місячник «Увага! Діти на дорозі», тиждень знань правил дорожнього руху, під час якого з учнями було проведено: виставки – конкурси дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху, конкурси, вікторини на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики дорожньо-транспортного  травматизму, організовані та проведені тематичні бесіди з учнями, поновлені стенди та куточки безпеки життєдіяльності в класах.

Провідником просвітницької роботи щодо збереження здоров’я та безпеки життєдіяльності учнів ліцею організована робота агітбригад: юні інспектори руху «Щаслива смуга», які виступають за здоровий спосіб життя. Ця мобільна група є постійним учасником районних змагань. Щотижня класні керівники та вихователі проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди з попередження нещасних випадків»:

- правила пожежної безпеки;

- правила поведінки дітей на воді;

- безпечне користування газом;

- правила поводження з джерелами електроструму;

- правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів;

- бесіди про попередження отруєнь у дітей.

Відповідно до вимог оформлений куточок з профілактики дитячого травматизму, інформація в якому постійно оновлюється. Є такі куточки в усіх кабінетах 1-11 класів.

З метою виховання в учнів уміння надавати само – та взаємодопомогу в ліцеї відбулась виставка – конкурс малюнків та плакатів «Зробимо життя безпечним» та «Безпечна праця очима дітей». Кращі роботи надані до відділу освіти Куп’янської райдержадміністрації для участі у районному етапі.

Під час проведення загальноліцейних батьківських зборів проведена лекція про відповідальність батьків за життя та здоров’я дітей», «Профілактика дитячого травматизму в позаурочний час».

Результати про кількість нещасних випадків подані в таблиці 7.

                                                                                                                Таблиця 7

Навчальний рік

Всього НВ

Побутові нещасні випадки

Нещасні випадки, які відбулися під час навчально-виховного процесу

2012/2013

4

4

-

2013/2014

2

2

-

2014/2015

1

1

-

2015/2016

2

1

1

2016/2017

0

0

0

При плануванні профілактичної роботи на 2017/2018 навчальний рік слід посилити контроль вчителів за збереженням здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу, урізноманітнювати форми роботи з ліцеїстами, активніше проводити роз’яснювальну і профілактичну роботу серед батьків.

Протягом 2016/2017 навчального року бібліотека у своїй діяльності керувалася Законом України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом 2016/2017 навчального року вся робота бібліотеки була спрямована на реалізацію основних завдань: сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвиток навчально-виховного процесу, виховання у школярів комунікативності та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, шанобливого ставлення до книги як головного джерела знань; формування вміння користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, її довідковим апаратом; розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів, сприяння успішному засвоєнню ними навчальних програм. Інформація про проведення заходів у бібліотеці, фото звіти своєчасно відображалась у розділі «Бібліотека» на сайті ліцею за адресою http://liccey/kupyansk.info/.

Серед індивідуальних форм роботи з читачами вирізнялись бесіди різного характеру і форм індивідуального інформування. Такі бесіди дозволили здійснювати безпосередній контакт між бібліотекарем і читачем, враховувати його інтереси і вікові особливості. Були організовані індивідуальні читання з малочитаючими та слабочитаючими учнями. Також цим читачам в першу чергу пропонувались новинки літератури, періодичні журнали. Під час проведення бесід «Скільки коштують державні підручники?», «Чому хворіють книги», «Книга та її роль у житті людини» у школярів виховувалась любов та повага до книги.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу розпочиналося з попереднього вивчення запитів книгокористувачів. Ця робота включала в себе цілу низку заходів: аналіз читацьких формулярів, вивчення запитів книго користувачів за допомогою анкетування, тестування («Чи уважний ти читач?» та аналізів читання («Книга в моїй сім’ї» та твір-роздум «Найкраща з прочитаних мною книжок»), опитування, бесіди, спостереження. Застосування всіх заходів у комплексі дозволило отримати достовірні висновки про характер і мотивацію читання, про інформаційні потреби читачів, а також ефективно організувати роботу. Постійно проводилася пропаганда нових надходжень «На хвилинку зупинись - на новинки подивись», дні інформації «Українська дитяча книга і традиції нашого народу». З метою поповнення бібліотечного фонду проводилась акція «Подаруй книгу бібліотеці» в результаті якої подаровано 10 примірників. З метою інформування педагогічного колективу щомісяця випускаються інформаційні бюлетені «Нові методичні публікації», «Нові надходження в бібліотеку». Здійснювалося інформаційне забезпечення методичних об’єднань та індивідуальне інформування вчителів. Планово оновлювалися матеріали в Куточку читача.

Бібліотекарем систематично виховувалась у книгокористувачів відповідальність за взяту у користування книгу, за бережливе ставлення до неї, велася роз’яснювальна робота серед учнів. По класах створено «Пости бережливих». Разом з бібліотекарем актив бібліотеки здійснив 2 рейди перевірки збереження підручників. Результати перевірок відображалися у інформаційних листівках «Про що розповіли ваші підручники. Робота «Книжкової лікарні» проводилась учнями старшої школи: здійснений дрібний ремонт книг дарував їм «друге життя». У творчій майстерні по виробництву книжкових закладок активно працювали учні 2 класу (класний керівник Садовська Н.І.)

Популяризація літератури здійснювалась через проведення заходів, а саме: вікторини-конкурси («Мій справжній друг книга», інтелектуальна гра «В моєї Україні сто облич», брейн – ринг «Що ти знаєш про книгу?», конкурси читців «О слово рідне, що без тебе я..» «Поезія – музика душі», дні інформації «День Європи в Україні», предметні тижні, бібліотечні уроки «Професія –бібліотекар», «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві», «Словники – інструмент пізнання світу». Усі масові заходи супроводжувались книжковими виставками, біля яких проводилися огляди, індивідуальні та  групові бесіди. Розповіді про авторів. Такі форми роботи зацікавлювали учнів всіх вікових категорій, залучали читачів до відвідування бібліотеки, сприяли виявленню пізнавальних інтересів і здібностей дітей.

В бібліотеці не вистачає підручників, бібліотека недостатньо забезпечена сучасною науковою літературою, яка допомога ліцеїстам у написанні науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії наук. Проведена у серпні 2016 року інвентаризація бібліотечного фонду шкільних підручників показала, що забезпеченість підручниками по ліцею складає 91%. Для забезпечення начально-виховного процесу підручники були отримані на тимчасове користування в інших бібліотеках району и цей показник рівняє 94%. Відсутні підручники для 8 класу, не вистачає підручників для 4 класу, профільні підручники з біології та хімії для 11 класу. З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу вчителям необхідно знайомитися з передовим педагогічним досвідом, із сучасними технологіями. Значну частину з цих питань бібліотека вирішує за рахунок отримання періодичних видань серії видавництва «Основа» (підписка фінансується спонсором Головко А.М.), своєчасно була оформлена передплата колективу ліцею на регіональні газети.

Але є недоліки. В бібліотеці власний комп’ютер відсутній, тому робота на сайті здійснюється в кабінеті інформатики. На наступний навчальний рік треба посилити роботу «Постів бережливих» в початкових класах та середній ланці ліцею, посилити класно - узагальнюючий контроль за збереженням навчальної літератури

Впроваджуючи проект «Матеріально-технічна база» у 2016/2017 навчальному році у ліцеї вирішено ряд господарських проблем. Проведено поточний ремонт ліцейних приміщень, меблів, замінено шпалери у навчальному кабінеті фізики (№7). Головним джерелом поповнення бюджету були кошти батьків. Позабюджетні кошти у сумі 21046,82 гривень були використанні на потреби ліцею: ремонтні роботи, матеріально-технічне забезпечення, ліцейні заходи.

Постійно ведеться спонсорська допомога з боку СТОВ «Мрія» (директор Головко А.М.) – зроблено підписку періодичних видань на суму 4435,58 гривень, виділені кошти на нагороду учнів – переможців олімпіад, творчих конкурсів на суму 5400 гривен. СТОВ «Надія» (директор Садовський С.М.) виділив кошти на заміну освітлення у кабінеті предмету «Захист Вітчизни» на суму 800 гривень.

Виконком Курилівської сільської ради подарував МФО EPSON на суму 5000 гривень.

План щодо залучення коштів на 2016/2017  навчальний рік виконано повністю.

Ініціативна група Курилівського ліцею у 2016/2017 навчальному році брала  участь та отримала перемогу у обласному конкурсі міні-проектів «Разом у майбутнє», запропонувавши проект «Тепла школа. Крок четвертий» на суму 77438 гривень на частковий ремонт системи теплопостачання на першому поверсі ліцею.

У 2017/2018 навчальному році робота педагогічного колективу ліцею буде спрямована на реалізацію обласної науково-методичної теми «Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості», районної методичної теми «Розвиток професійної компетентності педагога у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», методичної теми ліцею «Підвищення рівня професійної майстерності педагога, як умова формування ключових компетентностей учнів, в умовах інноваційного змісту освіти» та виховної теми «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини – громадянина України».

Завдання педагогічного колективу ліцею на 2017/2018 навчальний рік.

1. Забезпечення умови для якісної реалізації нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів у 1-4-х, 5-9-х класах.

2. Упровадження інноваційних освітніх технологій, диференціації та індивідуалізації навчання, ефективних форм та методів навчання, врахуванняя  психологічних та індивідуальних особливостей учнів для підвищення якості й результативності кожного уроку.

3. Утвердження особистісно-зорієнтованої педагогічної системи, реалізація принципів дитиноцентризму в навчально-виховному процесі.

4. Забезпечення об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно чинним «Орієнтовним вимогам до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану».

5. Відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, залучати учнів до подальшої участі в роботі ліцейного наукового товариства «Промінь».

6. Удосконалення підтримки і педагогічного супроводу здібних та обдарованих учнів ліцею для підвищення результативності їх творчих досягнень за програмою «Обдарована молодь Куп’янського району» та проектом ліцею «Обдарованість».

7. Забезпечення якісної підготовки учнів до Всеукраїнських інтелектуальних, спортивних та творчих змагань.

8. Подальший розвиток профільного навчання у ліцеї з урахуванням матеріально-технічної, науково-методичної бази, інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень, професійної компетентності вчителя.

9. Сприяння заключенню договорів з вищими навчальними закладами міста Харкова.

10. Удосконалення роботи щодо зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я дітей через ефективне використання інноваційних технологій, оптимізації  взаємодії педагогів і батьків.

11. Налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей, учнів.

12. Посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активногозалучення учнівського самоврядування та громадських організацій.

13. Продовження роботи щодо організації мовних таборів із залученням волонтерів та викладачів вищих навчальних закладів.

14. Впровадження моніторингової процедури у навчально-виховний процес та методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти.

15. Покращення матеріально-технічної бази ліцею шляхом впровадження прогресивних енергозберігаючих та енергоощадних технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та скорочення споживання енергоносіїв.

16. Посилення роботу щодо підготовки випускників ліцею до зовнішнього незалежного оцінювання.

17. Забезпечення участі учителів ліцею у навчально-методичних заходах з підготовки учнів 11-го класу до ЗНО-2018.

18. Впровадження в практику роботи досвіду кращих учителів області, району; забезпечення популяризації  ефективного педагогічного досвіду вчителів ліцею.

19.Оновлення і модернізація фахових знань, формування нових компетентностей: методичних, діагностичних, моніторингових, аналітичних.

20. Урізноманітнення форм методичної роботи з педагогами ліцею через їх участь у діяльності майстер-класів, творчих груп, проведенні конференцій, педагогічних читань, тощо.

21. Активізування та забезпечення ефективності роботи з виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду творчих педагогів закладу, створення та підтримки авторських сайтів, видавничої діяльності.

22. Сприяння неперервній освіті педагогічних працівників, використання для цього найбільш прийнятних форм з урахуванням місцевих умов: семінарів-практикумів, проблемних семінарів, інструктивно-методичні нарад, лекцій, педагогічних читань, днів самоосвіти, участі у ЧАТах, вебінарах, тощо.

23. Сприяння участі вчителів ліцею у фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів з метою популяризації можливостей і розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи.

24. Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків та учнів з попередження дитячого травматизму.

25. Налагодження освітніх контактів та активізація партнерських зв’язків із СТОВ “Надія”, СТОВ “Мрія”, Курилівською сільською радою.

Переглядів: 113
Дата публікації: 14:14 29.06.2017
Директор

Синельник Вікторія Вікторівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих