Сайт | Архів сайту | Звіти директора
Звіти директора
Звіт
директора на конференції «Про підсумки діяльності Курилівського ліцею за 2015/2016 навчальний рік та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчального році»

Робота педагогічного колективу Курилівського ліцею у 2015/2016 навчальному році була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту» (зі змінами) та «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Національної доктрини розвитку освіти, постанов уряду України, на виконання державних і регіональних освітніх програм, нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпоряджень та доручень голови Куп’янської районної державної адміністрації, відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації, а також на виконання Статуту та Концепції розвитку ліцею на 2011-2016 роки, річного плану роботи на 2015/2016 навчальний рік

Мета та завдання колективу на 2015/2016 навчальний рік були обумовлені єдиною педагогічною темою ліцею «Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності учнів за умов впровадження особистісно-орієнтованої освіти» та виховною проблемою «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини – громадянина України».

Вся діяльність педагогів була спрямована на виконання завдань: впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти, спрямування діяльності педагогічного колективу на підвищення якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізацію принципів відповідності оцінювання навчальних досягнень учнів, вживання заходів щодо реалізації принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням у старшій школі, забезпечення інформаційно-методичного супроводу з предметів базових дисциплін, створення системи методичної роботи, спрямованої на забезпечення якісної освіти дітей, їх інтелектуального, творчого розвитку, формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, посилення роботи щодо національно-патріотичного виховання учнів, відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, залучення учнів до подальшої участі в роботі ліцейного наукового товариства «Промінь», проведення роботи зі здібними та обдарованими учнями ліцею за програмою «Обдарована молодь Куп’янського району» та проектом ліцею «Обдарованість», впровадження в ліцеї профільного навчання учнів ІІІ ступеня – біолого-хімічного профілю природничо-математичного напрямку та допрофільного навчання (введення факультативних курсів, спецкурсів) учнів ІІ ступеня за природничо-математичним напрямком, сприяння заключенню договорів з вищими навчальними закладами міста Харкова, створення сприятливих умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників. 

У 2015/2016 навчальному році проводилась систематична і цілеспрямована робота з залучення дітей шкільного віку до навчання та отримання ними повної загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку мікрорайону ліцею охоплені навчанням. У ліцеї здійснювався щоденний облік відвідування учнями занять, проводився аналіз стану відвідування на нарадах при директорові. Пропусків учнями навчальних занять без поважних причин не було.

На початок 2015/2016 навчального року в ліцеї навчалося 128 учнів, було укомплектовано 11 класів, з середньою наповнюваністю 12 учнів. За навчальний рік у ліцей прибуло 6 учнів, вибуло 3 учні. На кінець навчального року навчається 131 учень. Аналізуючи перехід дітей до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім'ї.

Провідним документом, який визначав всю організацію навчально-виховного процесу у 2015/2016 навчальному році був робочий навчальний план з повною і детальною конкретизацією варіативної частини, що забезпечувало потреби всіх учнів і сприяло розвитку їх здібностей та інтересів. У 2015/2016 навчальному році повністю реалізована інваріантна та варіативна складова навчального плану. У ліцеї майже всі предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладали вчителі-фахівці.

З метою забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства колектив Курилівського ліцею працював над проектом «Профільне навчання».

У 8 - 9-х класах в ліцеї здійснюється допрофільна підготовка учнів через викладання курсів за вибором: у 8 класі - «Екологія (аутекологія) рослин», (Синельник В.В., вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, учитель – методист), у 9 класі - «Мікробіологія з основами вірусології», (Шаповалова Н.В,вчитель хімії та біологія., спеціаліст І категорії). Матеріал курсів за вибором поглиблював знання учнів з природничих дисциплін, розвивав логічне мислення, сприяв професійній орієнтації учнів.

Практичним психологом Ходун І.В. вивчався профільний інтерес учнів 8, 9-х класів та їх батьків до впровадження профільного навчання. У 8 класі (12 учнів): 8 учнів (67%)  вважають що допрофільна підготовка необхідна; 6 учнів (50%) надають перевагу вивченню хімії та біології.  Для 6 учнів (50%) здійсненню допомоги у профільному та професійному самовизначенню сприяють вчителі, а для 6 учнів (50%) – батьки. У 9 класі (9 учнів): 8 учнів (89%) планують продовжити навчання у 10-11-х  класах; 6 учнів (67%) надають перевагу вивченню хімії, біології. Для 5 учнів (56%) здійсненню допомоги у профільному та професійному самовизначенню сприяють вчителі, а для 4 учнів (44%) – батьки.

Всі учні 8- 9-х класів та їх батьки вважають доцільною необхідність

допрофільної підготовки. Всі учні (100 %) залучені до вивчення спецкурсів.

Заступником директора з навчально–виховної роботи Навозенко Л.Л. вивчався рівень навчальних досягнень учнів з біології та хімії в допрофільних 8-9-х класах.

Рівень навчальних досягнень учнів 8-9-х класів з профільних предметів:

Біологія:                                                                                                         Таблиця 1

Класи

Кількість

учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість

знань

8

12

3 (25,00%)

7 (58,33 %)

2 (16,67)

-

83,33 %

9

9

3(33,33%)

6 (66,67 %)

-

-

100,00 %

Всього

21

6 (21,57 %)

13 (61,90 %)

 2 (9,52 %)

-

90,48 %

Хімія:                                                                                                             Таблиця 2

Класи

Кількість

учнів

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Якість

знань

8

12

3(25,00 %)

4 (33,33 %)

5 (41,67 %)

-

58,33 %

9

9

4 (44,45 %)

3 (33,33 %)

2 (22,22 %)

-

77,78 %

Всього

21

7 (33,34%)

7(33,33 %)

7 (33,33 %)

-

66,67 %

У 10 - 11-х класах в ліцеї впроваджено профільне навчання: природничо-математичний напрям, біолого-хімічний профіль. У зв’язку з цим введено викладання курсів за вибором та спецкурсів. У 10 класі викладається курс за вибором «Метали і неметали навколо нас» та факультативні курси: «Екологія Купянщини» (вчителі: Шаповалова Н.В, Синельник В.В.).

У 11 класі ведені: «Факультативні заняття з геометрії», факультативні курси  «Розв’язування задач з хімії». Всі факультативні заняття проводяться згідно розкладу затвердженого Куп’янським міжрайонним Управлінням Головним Управлінням Держсанепідемслужби у Харківській області.

Заступником директора з навчально–виховної роботи Навозенко Л.Л. зроблено аналіз навчальних досягнень учнів 10-11-х класів з профільних предметів.

Якість знань з біології у 2015/2016 навчальному році становить 94,12 %, порівняно з 2014/2015 навчальним роком збільшилась кількість учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень: з 3 учнів, що становить 17,64% до 5 учнів (29,41 %).

Якість знань з хімії у 2015/2016 навчальному році становить 82,35 %, у 2014/2015 навчальному році – 64,71 %. Якість знань підвищилась на 17,64 %.

Рівень навчальних досягнень учнів 10-11-х класів з профільних предметів за 2014/2015 та 2015/2016 навчальні роки:

Біологія:                                                                                                        Таблиця 3

Клас

Кількість учнів у класі

Рівень навчальних досягнень

Якість

знань

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

 

10

9

2 (22,22%)

7 (77,78 %)

-

-

100,00%

9

3 (33,33%)

6 (66,67%)

-

-

100,00%

 

11

8

1 (12,50)

6 (75,00%)

1(12,50)

-

87,50 %

8

2 (25,00)

5 (62,50 %)

1(12,50%)

-

87,50%

10 - 11

17

3 (17,64 %)

13 (76,47%)

1(5,88%)

-

94,11%

17

5 (29,41%)

11(64,71%)

1(5,88)%)

-

 94,12 %

Хімія:                                                                                                             Таблиця 4

Клас

Кількість учнів у класі

Рівень навчальних досягнень

Якість

знань

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2014/2015

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

2015/2016

нав. рік (%)

 

10

9

2(22,22%)

4 (44,45%)

3(33,33%)

-

66,67%

9

3(33.33%)

4(44,44%)

2(22.23%)

-

77,77 %

11

8

1(12.50%)

4(50,00%)

3(37,50%)

-

72,50%

8

1(12,50%)

6(75.00%)

1(12.50%)

-

87,50%

10 - 11

17

3 (17,65 %)

8 (47,06 %)

6 (35,29 %)

-

64,71 %

17

4 (23,53 %)

10(58,82 %)

3 (17,65%)

-

82,35 %

У 10-11-х класах практичним психологом Ходун І.В. вивчався стан задоволеності вибраним профілем. Учні  10-11 – х класів вважають, що навчання в профільному класі сприяє соціальному та професійному самовизначенню, підвищує загальнокультурний рівень, допоможе при вступі до ВНЗ та стане в нагоді в професійному майбутньому.

Для здійснення допрофільного та профільного навчання ліцей має:

Матеріально-технічну базу: 15 навчальних кабінетів (2 кабінета з мультимедійним обладнанням, один з них сучасний кабінет біології), 2 комп’ютерні класи (5+1 ПК), (8+1 ПК), вихід до мережі Інтернет, спортивний  майданчик.

Науково-технічне забезпечення: комплексні програмні засоби навчання – 21 (природничо-математичного циклу – 14), часткове комплектування закладу необхідною науково-методичною літературою, дидактичні матеріали з профільних предметів

Зв’язок з вищими навчальними закладами м. Харкова:

1. Національний фармацевтичний університет

2. Національний аграрний інститут ім. Докучаєва

3. Національний авіаційний університет ім. М.С.Жуковського

Вступ учнів до вищих навчальних закладів, відповідно до профілю:

2012 рік – 41,67%;  2013 рік – 37,50 %.; 2014 рік – 42,80%, 2015 рік – 71,4 %

Учні ліцею активні учасники та переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та хімії. У 2015/2016 навчальному році переможцями стали - з біології: Євсюкова Д. (10 клас) –ІІ місце, Бахмат Є. (8 клас) - ІІ місце, з хімії – Бахмат Є. (8 клас) - ІІ місце, Михайлов М. (11 клас) – ІІІ місце.; з екології – Євюкова Д. (10 клас)–ІІ місце, Клінгер І.(11 клас)-ІІІ місце. Учні учасники науково-дослідницьких робіт членів малої академії наук України. Євсюкова Дар’я, учениця 10-го класу, з темою: «Отримання природних барвників на основі  антоціанів з рослинної сировини та їх застосування» (науковий керівник - вчитель хімії та біології Шаповалова Н.В.) стала переможцем (І районного) та учасником (ІІ обласного) етапів конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт членів малої академії наук України.

Таким чином, проаналізувавши матеріально-технічне, науково-методичне, кадрове забезпечення, результати анкетування учнів та батьків, успішність учнів та їх перемоги з профільних предметів, вступ учнів до вищих навчальних закладів на профільні факультети, підтверджується правильність вибору біолого-хімічного профілю у 10-11-х класах Курилівського ліцею.

Всього по ліцею на кінець навчального року атестовано 118 учнів.  Дітей, які мають високий рівень навчальних досягнень 14 (11,86 %), в минулому році –16 (14,41%), достатній рівень 64 (54,23%), в минулому році – 48 (43,25%), середній рівень 40 (33,90 %), в минулому році – 47 (42,34%).

Результати навчальних досягнень учнів по класах занесено в таблицю 5.

Таблиця 5

Результати навчальних досягнень учнів

Курилівського ліцею за 2015/2016 навчальний рік

Класи

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Почат

ковий рівень

   %

Якість знань

%

Успішність

%

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

100

2

-

-

15

83,33

3

16,67

-

-

83,33

100

3

4

21,05

12

63,16

3

15,79

-

-

84,21

100

4

2

15,38

8

61,53

3

23,08

-

-

76,91

100

1-4

6

12,00

35

70,00

9

18,00

-

-

82,00

100

5

2

20.00

6

60,00

2

20,00

-

-

80,00

100

6

1

14,29

4

57,14

2

28,57

-

-

71,43

100

7

-

-

4

30.77

9

69,23

-

-

30,77

100

8

2

16,67

4

33,33

6

50,00

-

-

50,00

100

9

1

11,11

5

55,57

3

33,32

-

-

66,68

100

5-9

6

11,76

23

45.10

22

43,14

-

-

56,86

100

10

2

22,22

2

22,22

5

55,56

-

-

44,44

100

11

-

-

4

50,00

4

50,00

-

-

50,00

100

10-11

2

11,76

6

35,29

9

52,94

-

-

46,99

100

1-11

14

11,86

64

54,23

40

33,90

-

-

66,09

100

Якість знань по ліцею – 66,09 %

Кількість учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень у початковій школі 41 учень, що становить 82,00 %, в минулому році - 32 учні (76,19 %); у середній школі - 29 учнів що становить 56,86 %, у минулому році – 26 учнів (47,27 %); у старшій школі - 8 учнів, що становить 47,05 %, в минулому році 6 учнів (42,86 %).

У 1-4-х класах середній рівень навчальних досягнень за рік мають 9 учнів, що складає 18%, в минулому році 10 учнів (23,81%), у 5-9-х класах 22 учні, що складає 43,14 %, в минулому році 29 учнів (52,73%), у 10-11-х класах 9 учнів, що складає 52,94%, в минулому році 8 учнів (57,14%) Початковий рівень - відсутній. Якість знань по ліцею – 66,09%, в минулому році - 57,66%, як видно якість знань по ліцею підвищилась. Це свідчить про те, що вчителі приділяли увагу диференційованому підходу до кожного учня та використанню сучасних  особистісно - орієнтованих технологій навчання. Успішність учнів в цьому навчальному році складає 100%.

З метою постійного відстеження динаміки і тенденції розвитку освітнього процесу в ліцеї створено систему безперервного і тривалого спостереження, оцінювання й прогнозування стану навчально-виховного процесу. Проводиться внутрішній моніторинг рівнів навчальних досягнень учнів та виявлення результатів навчання учнів ліцею. Спостереження допомагає своєчасно виявити труднощі, з якими стикаються учні у навчальній діяльності, прогалини в їх знаннях та вміннях.

Якісний аналіз навчальних досягнень учнів початкових класів по предметах показав, що вчителі недостатньо приділяють увагу індивідуальній роботі з учнями, які мають достатній та середній рівень навчальних досягнень. Так одна учениця другого класу має одну оцінку достатнього рівня, це - Кухарева А.(англійська мова). Один учень третього класу – Русецький В. має одну оцінку достатнього рівня з української мови (вчитель Бородай О.В.), два учні по одній оцінці середнього рівня - Кукса Є. та Вінник Д. з англійської мови (вчитель Бульба С.В.). Одна учениці 4 класу має  одну оцінку достатнього  рівня, це – Юрасєва С., з російської мови (вчитель Костенко В.І.), Книш М. має одну оцінку середнього рівня з англійської мови (вчитель  Бульба С.В.).

Адміністрацією ліцею проведений детальний аналіз результатів навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з предметів за 2015/2016 навчальний рік.

Якісний аналіз навчальних досягнень учнів 5-11 класів та по предметах показав, що учнівський потенціал вчителі використовують не в повному обсязі. Необхідно звернути увагу, що у 5 класі Сабіна В. має одну оцінку середнього рівня  з математики (вчитель Соболь В.В.). У 6 класі – по одній оцінці середнього рівня мають дві учениці: Мошніна В. з зарубіжної літератури (вчитель Сисоєва В.Г.), Семенова А. з математики (вчитель Соболь В.В.). У 7 класі – по дві оцінки середнього рівня у Гусєва О. з алгебри та геометрії (вчитель Косолапова Т.С.), Леонова М. з російської мови (вчитель Кудінова Л.Д.) та геометрії (вчитель Косолапова Т.С.), Павлюченка А. з історії України (вчитель Проценко Л.М.) та фізики (Соболь В.В.), Філонової І. з російської мови (вчитель Кудінова Л.Д.) та фізики (Соболь В.В.). У 9 класі – дві оцінки середнього рівня має Макарова К. з алгебри та геометрії (вчитель Соболь В.В.). У 10 класі – одну оцінку середнього рівня має Вишняков М. з алгебри і початків аналізу (вчитель Косолапова Т.С.), по дві оцінки середнього рівня мають наступні учні: Авдієнко А. з алгебри і початків аналізу (вчитель Косолапова Т.С.), та хімії (вчитель Шаповалова Н.В.), Бонь В. з алгебри і початків аналізу та геометрії (вчитель Косолапова Т.С.), Колесник В. з алгебри і початків аналізу (вчитель   Косолапова Т.С.), та курсу за вибором «Метали та неметали навколо нас» ( вчитель      Шаповалова Н.В.), Ткачов М. з алгебри і початків аналізу та геометрії (вчитель Косолапова Т.С.). У 11 класі – одну оцінку середнього рівня має Шляхтіна А. з української мови (вчитель       Кошева Н.П.). Ці факти свідчать про недостатній рівень координаційної роботи класних керівників з батьками та несвоєчасну корекційну роботу з цього питання вчителів з учнями.

У 2016/2017 навчальному році необхідно звернути увагу педагогічного колективу на удосконалення форм, методів, прийомів роботи з учнями 5-11-х класів.

Адміністрацією було здійснено порівняльну характеристику рівнів навчальних досягнень учнів 5-11-х класів за два навчальні роки, результати занесені в таблицю

Таблиця 6

Рівень навчальних досягнень (високий та достатній) учнів 5-11-х класів Курилівського ліцею

за 2014/2016 навчальний рік та 2015/2016 навчальний рік

з/п

Предмет

2014/2015

навчальний рік

2015/2016

навчальний рік

1.

Українська мова

86,11%

94,26 %

2.

Українська література

92,59%

96,60 %

3.

Російська мова

81,82%

83,51%

4.

Зарубіжна література

82,62%

88,23 %

5.

Англійська мова

68,12%

85,30 %

6.

Історія України

72,26%

88,23%

7.

Всесвітня історія

85.29%

86,28 %

9.

Математика

63,16%

82,24%

10.

Алгебра

62,00%

60,78%

11.

Геометрія

60,00%

64,71%

12.

Природознавство

100%

100%

13.

Біологія

77,78%

91,38%

14.

Географія

73,21%

94,38%

15.

Фізика

76,00%

76,47%

16.

Хімія

64,00%

74,51%

17.

Музичне мистецтво

100,00%

100,00%

18.

Образотворче мистецтво

97,22%

100,00%

19.

Основи здоров’я

97,33%

96,10 %

20.

Трудове навчання

100,00%

100,00%

21.

Фізична культура

100,00%

100,00%

22.

Захист Вітчизни

100,00%

100,00%

23.

Інформатика

100,00%

100,00%

На основі отриманих результатів, бачимо, що результативність підвищилась практично з усіх предметів крім: алгебри та основ здоров’я. Учителям ліцею в наступному навчальному році необхідно спрямувати діяльність на підвищення якості уроку як основної форми навчально-виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізацію принципів об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів, ефективніше впроваджувати інформаційно-комп’ютерні засоби навчання, пошукові методи, розробляти корекційні завдання для кожного класу та окремо до певної теми, застосовувати диференційовані завдання.

У 2015/2016 навчальному році державну підсумкову атестацію складало 7 учнів 11-го класу. Заступником директора з навчально-виховної роботи Навозенко Л.Л. було зроблено аналіз проведення державної підсумкової атестації учнів 11-го класу з української мови, історії України, математики, англійської мови.

Державна підсумкова атестація з української мови, математики, історії України в 11 класі проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики або історії України зараховувалися як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників Курилівського ліцею.

Результати державної підсумкової атестації з української мови показали, що учні  мають достатній та середній рівень навчальних досягнень. Якість навчальних досягнень учнів за результатами державної підсумкової атестації становить 50%. Успішність 100% (вчитель      Кошева Н.П.).

За результатами державної підсумкової атестації з історії України учні  мають середній та початковий рівень навчальних досягнень. Рівень успішності становить – 75 % (вчитель           Проценко Л.М.).

Проаналізувавши результати підсумкової атестації з математики, слід відзначити, що учні мають достатній та середній рівень навчальних досягнень. Якість навчальних досягнень учнів за результатами державної підсумкової атестації становить 25,00%. Рівень успішності становить – 75%.

За результатами державної підсумкової атестації з іноземної мови (англійська) більшість учні мають достатній та середній рівень навчальних досягнень. Якість навчальних досягнень учнів за результатами державної підсумкової атестації становить 75,00%, за результатами 2015/2016 навчального року-100%.

Важливе місце в роботі адміністрації ліцею займала система контролю за викладанням основ наук.

У 2015/2016 навчальному році вивчався стан викладання трудового навчання  в 1-4-х класах, української мови та української літератури в 5-11-х классах; російської мови в 5-9-х класах;  зарубіжної літератури в 5-11-х класах. Перевірка стану викладання фізики була перенесена на 2016/2017 навчальний рік, у зв’язку з відсутністю фахівця. Традиційно в кінці кожного семестру проводились адміністративні контрольні роботи з навчальних предметів, перевіряється техніка читання учнів початкових класів.

Працюючи над проектом «Кадри» отримані такі результати: педагогічний колектив нараховує 20 вчителів з них 15 - мають повну вищу освіту, 3 вчителя – середню спеціальну, один учитель - середню. У ліцеї працює 3 учителя-методиста, 2 старших учителя. Вищу кваліфікаційну категорію мають 6 учителів, І кваліфікаційну категорію - 4 учителів, ІІ кваліфікаційну категорію – 3 вчителя, категорію «спеціаліст» – 3 учителів та практичний психолог, 9-й тарифний розряд мають 2 учителя, 8-й тарифний розряд – 2 учителя.

Відповідно до перспективного плану роботи на 2014-2018 роки з підвищення кваліфікації всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації без відриву від роботи при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Навозенко Л.Л. за напрямком «Географія», Пантилеєва Ю.А. за напрямком «Українська мова та література», Кудінова Л.Д. за напрямком «Російська мова та зарубіжна література», Косолапова Т.С. за напрямком «Математика та інформатика». Косолапова Т.С. пройшла спеціальну підготовку на тематичному спецкурсі «Основи алгоритмізації та програмування».

Адміністрацією ліцею здійснювався контроль за відвідуванням учителями курсів підвищення кваліфікації та надавалась їм необхідна методична допомога в підготовці до контрольних робіт з фахової майстерності та інформаційно-комп’ютерних технологій. Учителі закінчили курсову перепідготовку на достатньому та середньому рівнях. На засіданнях методичних об’єднань були заслухані повідомлення вчителів, що підвищили свою кваліфікацію. Вчителі поділились своїми враженнями та знаннями одержаними під час під проходження курсової перепідготовки.

Підвищенню ефективності навчально-виховного процесу у ліцеї сприяла атестація педагогічних працівників, у ході якої відбувався зріст професійної майстерності, розкривалися творчі якості вчителів.

У 2015/2016 навчальному році атестовано 3 педагогічні працівника: КудіноваЛ.Д. (учитель російської мови), яка підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», звання «учитель -методист», Бульба С.В. (учитель англійської мови), підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». Пінчук В.Г. (учитель фізичної культури), підтвердив 8 тарифний розряд.

Учителі ліцею активні учасники фахових конкурсів у 2015/2016 навчальному році Пінчук В.Г., учитель Захисту Вітчизни, став учасником районного етапу конкурсу «Вчитель року-2015» в номінації «Вчителі Захисту Вітчизни» та посів ІІ місце. Кошева Н.П., класний керівник 7-го класу стала переможцем районного та учасником обласного етапу конкурсу «Класний керівник - 2015» в номінації «Класний керівник 5-7-х класів».

Значна методична робота проводилась з малодосвідченими вчителями, для них було організовано наставництво, систематично, цілеспрямовано проводились консультації, надавались практичні поради при плануванні, проведенні уроків, оформленні журналу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в ліцеї була створена методична рада.

У 2015/2016 навчального року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:«Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності учнів, за умов впровадження особистісно-орієнтованої освіти» на ІІ етапі її впровадження, «Впровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 4-му та 7-му класах», «Про проведення предметних олімпіад, предметних тижнів», «Організація роботи  Малої академії наук», «Про участь учителів у Всеукраїнському професійному конкурсі «Учитель року»», «Формування компетентностей учнів в умовах допрофільної підготовки та профільного навчання», обговорювались нормативно-правові та методичні документи для здійснення Державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11-х класів, підводились підсумки навчально-виховного процесу у 2015/2016 навчальному році, аналізувалась участь учителів у методичній роботі ліцею, проходженні курсової перепідготовки, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, на яких розглядались питання: «Мотивація діяльності учнів на уроці й створення умов для її реалізації», «Робота ліцею з реалізації концепції національно-патріотичного виховання», про стан ведення класних журналів, робочих зошитів та щоденників учнів 2-11-х класів, аналізувалась успішність учнів ліцею за І та ІІ семестри, 2015/2016 навчальний рік, закінчення навчання з предмету «Захист Вітчизни», підсумки державної підсумкової атестації учнів 4,9,11-х-класів, про переведення учнів 1-4-х, 5-8-х, 10-х класів до наступних класів, випуск учнів 11-го класу.

На інстуктивно-методичних нарадах обговорювались питання, щодо впровадження нових Базових стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, інструкцій з ведення класних журналів, використання у навчально-виховному процесі результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року для покращення викладання базових навчальних дисциплін у 2015/2016 навчальному році та якісній підготовці учнів 9,11-х класів до державної підсумкової атестації,  11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання, робота з обдарованими дітьми, підводився підсумок участі у предметних олімпіадах, наявність, правильність оформлення робочих зошитів учнів та зошитів для контрольних робіт з математики, української  мови учнів 3-11-х класів, робочих зошитів російської мови в 5-9-х класах та зарубіжної літератури в 5-11-х класах, дотримання норм оцінювання, вивчались «Інструкції про проведення державної підсумкової атестації», розглядалась документація про організацію закінчення 2015/2016 навчального року, обговорювались результати навчальних досягнень учнів за ІІ семестр 2015/2016 навчального року.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені всі заплановані засідання методичних об’єднань.

У ліцеї працює творча група вчителів з питання «Використання ІКТ на уроках природничо-математичних дисциплін в профільних та до профільних класах».

На засіданнях творчої групи були розглянуті питання: «Удосконалення навичок роботи з електронною поштою через web-інтерфейс», «Підвищення ефективності використання програми Excel в аналітичній діяльності вчителя «Удосконалення навичок роботи з тестовими програмами. Створення тестових завдань в PowerPoint». Засідання проходили у вигляді конференцій, круглих столів, лекторіїв.

Традиційно в ліцеї проводяться педагогічні консиліуми: у жовтні на тему: «Пліч-о-пліч». Адаптація учнів 1, 5,10-х класів до школи та нових умов навчання», де учасники обговорювали труднощі адаптації учнів 1, 5, 10 класів до нових шкільних умов і знаходили шляхи їх усунення, у квітні – «Наступність  у роботі початкової і середньої ланок освіти.»на якому вчителі, які будуть викладати в майбутніх 5-тикласників, ділились своїми враженнями, які вони одержали під час відвідування уроків у 4-му класі та слухали настанови класного керівника. Практичним психологом ліцею був проведений практичний семінар «Страхи дітей. Шляхи подолання», психолого-педагогічний семінар «Врахування психолого-педагогічних аспектів, сформування сприятливого психологічного клімату уроку – важлива умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу», просвітницьке заняття «Стимулювання пізнавальної діяльності учнів», семінар-тренінг для вчителів початкових класів «Мотивація до навчання учнів.

У жовтні-грудні було перевірено стан викладання трудового навчання  в 1-4-х класах, української мови та української літератури в 5-11-х класах. Перевірка показала достатній  рівень викладання предметів. У січні – березні було перевірено стан викладання російської мови в 5-9-х класах та зарубіжної літератури в 5-11-х класах. Перевірка показала, що російська мова викладається на високому рівні, зарубіжна література на достатньому. Перевірку стану викладання фізики перенесено на 2016/2017 навчальний рік, у зв’язку з відсутністю фахівця.

З метою підготовки працівників ліцею для роботи на керівних посадах продовжено роботу Школи резерву керівних кадрів. Працівники, які зараховані до кадрового резерву, працювали відповідно до затверджених особистих річних планів, вивчали та аналізували виконання законів України, брали активну участь у методичних заходах, проведенні педагогічних рад.

З метою розкриття положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», вчителі ліцею велику увагу приділяли національно-патріотичному вихованню учнів, яке здійснювалось у процесі навчально-пізнавальної діяльності, шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відводили належне місце «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час.

Два роки поспіль учні 11-го класу Михайлов М., Леонов В.,Павлюченко В. в складі збірної команди району, виборюють ІІІ місце у обласній спартакіаді допризовної молоді.

З метою входження до єдиного інформаційно-навчального середовища району і області та забезпечення ефективності управління навчально-виховним процесом педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією проекту «Інформаційно-навчальне середовище системи освіти ліцею».

Результати роботи над проектом:

-       2 комп’ютерні класи (5+1 ПК), (8+1 ПК), доступу до мережі Інтернет;

-       2 кабінета з мультимедійним обладнанням (проектор, сенсорна дошка) – в сучасному кабінеті біології та кабінеті російської мови і зарубіжної літератури;

-       наявність комп’ютерів: в кабінеті директора – для управлінської діяльності; кабінетах біології, історії, початкових класів – для навчально-виховних цілей;

-       99% відсотків вчителів забезпечені власними комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет, які використовують для самоосвіти, при підготовці до уроків та позакласної роботи; використовують у своїй роботі комп’ютерні технології;

-       оновлений сайт ліцею;

-       ліцей зареєстровано у базі даних ІСУО.

У 2015/2016 навчальному році в ліцеї використовувались рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України комп’ютерні навчальні програми з хімії, фізики, географії, біології, математики, інформатики та історії України.

Третій  рік у ліцеї працює творча група вчителів з питання «Використання ІКТ на уроках природничо-математичних дисциплін в профільних та допрофільних класах», яка ставила перед собою мету показати систематичне використання ІКТ при проведенні уроків в профільних та до профільних класах природничо-математичного циклу.

Результатом роботи творчої групи є те, що вчителі у своїй роботі використовували ІКТ технології, проводили уроки з використанням мультимедійної техніки, застосовували програму MyTest для перевірки знань учнів, обмінювалися інформацією через соціальні мережі та використовували роботу блогів.

Однак поряд з позитивними результатами в роботі групи є недоліки:

- недостатній рівень навичок роботи з сайтами;

- недостатній рівень навичок роботи з офісною програмою Excel.

Тому робота в цьому напрямі запланована на наступний 2016/2017 навчальний рік.

Результати роботи у 2015/2016 навчальному році над проектом «Обдарованість» наступні: учні ліцею активні учасники II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учасники посіли 22 призових місця: 8 третіх місць, 9 других та  4 учні перші. Переможцями стали учні: Євсюкова Д. (українська мова, біологія), Овчаренко Е.(правознавство), Ткачова Є.(історія), Щербініна Д. (трудове навчання)вони брали участьу ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Учні 10-11-х класів Курилівського ліцею брали учать у олімпіаді з екології, теоретичний тур якої проходив у вигляді захисту екологічних проектів з таких тем: «Причини і профілактика порушення постави в учнів Курилівського ліцею», Клінгер І. (11 клас) - посіла ІІІ місце, «Отримання природних барвників на основі  антоціанів з рослинної сировини та їх застосування», Євсюкова Д. (10 клас) - ІІ місце (Шаповалова Н.В., вчитель хімії, спеціаліст і категорії).

Таблиця 7

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

з навчальних предметів у 2015/ 2016 навчальному році

№ з\п

Предмет

Прізвище, м.’я учня

Клас

Зайняте місце

Прізвище, ім’я по батькові вчителя

1

Російська мова та література

Бахмат Є.  

8

III

 Кудінова Л.Д. (спеціаліст вищої категорії, учитель –методист)

Сисоєва В.Г.  (спеціаліст  І категорії)

2

Англійська мова

Бахмат Є.   Кравченко Г. 

8

9

І

ІІ

Бульба С.В.   (спеціаліст  ІІ категорії)

3

Математика

Нікішин В.

6

ІІ

Соболь В.В.  (спеціаліст  І категорії)

4

Історія

Ткачова Є.

Щербініна М. Бородай Є.  

8

9

10

II

ІІІ

ІІІ

Проценко Л.М. (спеціаліст вищої категорії,  старший учитель)

5

Екологія

Євсюкова Д.

Клінгер І.

10

11

ІІ

ІІІ

Шаповалова Н.В. (спеціаліст І категорії)

6

Українська мова та література

ДавиденкоД. Макрушина Д. Євсюкова Д.

7

9

10

ІІІ

ІІІ

II

Кошева Н.П. (спеціаліст вищої категорії, учитель –методист)

7

Фізика

Радченко Д.

7

II

 Карпусь О.Г. (спеціаліст)

8

Хімія

Бахмат Є.

Михайлов М.

7  

11

ІI

ІІІ

Шаповалова Н.В. (спеціаліст І категорії)

9

Правознавство

Комірна А. Овчаренко Е.

9

10

ІI

I

Проценко Л.М. (спеціаліст вищої категорії,  старший учитель)

10

Біологія

Бахмат Є.

Євсюкова Д.

8

10

ІІ

Шаповалова Н.В. (спеціаліст І категорії) Синельник В.В. (спеціаліст вищої  категорії, учитель-методист,)

11

Трудове навчання

Щербініна М. Бородай Є.

8

9

І

 І

Суворова О.М.   (спеціаліст  ІІ категорії)

1

Російська мова та література

Бахмат Є.  

8

III

 Кудінова Л.Д. (спеціаліст вищої категорії, учитель –методист)

Сисоєва В.Г.  (спеціаліст  І категорії)

У 2015/2016 навчальному році порівняно з 2014/2015 навчальним роком збільшилась кількість перших місць – з 2 до 4, других – з 2 до 9;  зменшилась кількість третіх місць – з 13 до 8. Кількість переможців збільшилась з 17 учнів до 22 учня.

Головним завданням на 2016/2017 навчальний рік є підвищення результативності учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, за рахунок якісної підготовки, активізації позашкільної роботи, залучення до роботи у гуртках при КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя» міста Харкова.

Учні активні учасники  II (районного) етапу Міжнародних дитячих конкурсів з української мови імені Т.Г. Шевченка: Давиденко Д. (7 клас) - І місце, Макрушина Д. ( 9 клас) - ІІ місце, Павлюченко В. (11 клас) – ІІІ місце; імені Петра Яцика - Птуха А. (4 клас) переможець (районного)  ІІ етапу та учасник  ІІІ (обласного) етапу конкурсу.

Михайлов М. (11 клас), переможець районного та учасник обласного фестивалю ораторського мистецтва.

Учні Курилівського ліцею учасники районних турнірів: «Юні біологи» - І місце, «Юні географи» - ІІ місце, «Юні економісти» - ІІІ місце.

Ліцеїсти систематично беруть участь у Всеукраїнських конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «З комп’ютером на «ти», «Колосок», «Соняшник», «Бобер», «Криштальна сова», «Геліантус».

У ліцеї працює наукове товариство «Промінь». Учні залучені до роботи в МАН з української літератури, економіки, фізики, правознавства, біології, математики, російської мови. У ліцеї проведена учнівська конференція «Гордість ліцею – її учні», де підведено підсумки дослідницької роботи старшокласників. На розгляд журі було надано 8 робіт з таких предметів: математика, правознавство, українська література, біологія, російська мова, фізика, географія. Учні підготували і подали на конкурс – захист актуальні, якісно підготовлені роботи. Євсюкова Дар’я, учениця 10-го класу,  презентувала свою роботу на тему: «Отримання природних барвників на основі  антоціанів з рослинної сировини та їх застосування» (науковий керівник - вчитель хімії та біології Шаповалова Н.В.).  Бородай Єлизавета, учниця10-го класу, розповіла про результати своєї роботи над темою: «Органи самоорганізації населення в Україні: реалії та перспективи розвитку» (керівник – учитель історії та правознавства Проценко Л.М.)  та продемонструвала свою науково – дослідницьку роботу на тему: «Влияние СМС - сообщений на грамотность учащихся»(керівник-учитель російської мови КудіноваЛ.Д.) Павлюченко Вячеслав, учень 11-го класу, поділився своїми пошуковими напрацюваннями по темі: «Світовий кредитний ринок та проблеми міжнародної заборгованості» (керівник - учитель географії Навозенко Л.Л.). Леонов Володимир, учень 11-го  класу, розповів про підсумки своїх досліджень по темі «Фізика в дитячих іграшках» (керівник – учитель фізики Карпусь О.Г.). Макрушина Діана, учениця 9-го класу, захищала свою роботу  на тему:   «Статистичні дослідження демографічної кризи в Україні» (керівник-учитель математики  Соболь В.В.). Кравченко Ганна, учениця 9-го класу, познайомила присутніх із своєю роботою на тему «Глибока мудрість в прислів’ях та приказках народів світу» (керівник-учитель української мови і літератури Кошева Н.П.).

Учні підготували цікаві презентації з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, мультимедійного обладнання. Учасники конкурсу доводили актуальність та практичне використання своїх напрацювань, з натхненням відповідали на запитання присутніх.

Чотири роботи з представлених брали участь в І етапі (районному)  Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої  академії наук України. Роботи учнів: Євсюкової Д. «Отримання природних барвників на основі  антоціанів з рослинної сировини та їх застосування», Бородай Є. «Влияние СМС-сообщений  на грамотность учащихся»  посіли І місця в І (районному) етапі та стали учасниками  ІІ (обласного) етапу конкурсу – захисту.

У 2015/2016 навчальному році порівняно з 2014/2015 навчальним роком збільшилась кількість учасників шкільного етапу МАН, з 6 учнів до 8 учнів.

У І етапі конкурсу-захисту у 2014/2015 навчальному році брали участь 4 учні, у 2015/2016 навчальному році також 4 учні; у ІІ етапі минулого року– 1 учениця посіла І місце (науковий керівник   Синельник В.В., вчитель біології), у 2015/2016 навчальному році - 2 учениці стали учасниками. Головним завданням у 2015/2016 навчальному є удосконалення науково-дослідницької роботи з учнями ліцею.

Реалізуючи проект «Освіта без кордонів», головна мета якого налагодження освітніх контактів, активізація партнерських освітянських  зв’язків, Ходун І.В. (практичний психолог) та  класний керівник 5-го класу Соболь В.В. ліцею брали участь у тренінгах для педагогів «Підвищення психологічної стійкості до стресу у дітей» та отримали сертифікати учасників Програми захисту дітей Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) завірені наково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи НАПН України. Пантилеєва Ю.А.(учитель основ здоров’я), класні керівники: Косолапова Т.Т., Костенко В.І. пройшли навчання з методики викладання тренінговових курсів «Вчимося жити разом» в основній і старшій школі на засадах розвитку життєвих навичок. Отримали сертифікати громадської організації «Дитячий фонд Здоров’я через освіту» за підтримки Європейського союзу і представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), завірені Міністерством освіти і науки України.

Реалізуючи проект «Співпраця в імя дитини», колектив тісно співпрацював з дитячим дошкільним закладом «Калинка». Робота велась відповідно до плану. Вчитель початкових класів відвідувала заняття групи у дошкільному закладі, була проведена сумісна педагогічна ради. Для знайомства з ліцеєм для майбутніх першокласників та їх батьків було проведено «День відкритих дверей».

З метою реалізації проекту «Виховання заради майбутнього» в ліцеї протягом навчального року були проведені різноманітні виховні заходи, тематичні лінійки, конкурси, змагання, акції та свята, також колектив брав участь у районних виховних заходах.

З метою ознайомлення учнів з історичними подіями, минулим рідного краю та збройних сил, виховання шанобливого ставлення та поваги до ветеранів війни у ліцеї проведені заходи щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання, в межах якого пройшли такі заходи: виставка художньої та публіцистичної літератури до 71-річчя визволення України від німецько-нацистських загарбників «Це свято зі сльозами на очах…» , книжкова виставка «Моя родина і я – читацька сім'я» ,  лялькова виставка «Казка про книжку», бібліотечний урок «Читай – місто і зустріч у ньому», конкурс читців «О слово рідне, хто без тебе я?», інформаційний проект «У книжковому царстві – мудрій державі», виховна година «Дім мудрості, аптека душі» (відповідальна Бахмат І.О.), зустріч з воїнами АТО в рамках святкування Дня захисника України, тематична лінійка «Міжнародний день пам’яті жертв нацизму»,  «Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «Вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЄС», «Вшанування учасників бойових дій на території інших держав», «Минуле стукає в наші серця» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту»,  «Торгівля людьми є злочин проти людяності» (відповідальна Бербенець Н.В. ), класні години «Ми єдиний народ», «Герої завжди поміж нас», «Є пам'ять, якій не буде кінця», « Юні оборонці України», «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина», «Крути. Смерть і воскресіння», виставка малюнків «Права Дитини», «Миру – мир», «За здоровий спосіб життя», «Я хочу жити в якісному світі», «Обряди та звичаї народів України». Робота була направлена на різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

На базі ліцею працюють гуртки: від РБДТ Секція з футболу – керівник Пінчук В.Г., «Шахи» - керівник Бровко В.П., та «Рукоділля» - керівник Суворова О.М. Учні ліцею постійні переможці спортивних змагань з цих видів спорту. Всього було охоплено гуртковою роботою 100% учнів ліцею.

З метою формування екологічної культури, гармонії відносин людини з природою проводилася така робота: у квітні - екологічна акція «Чистий парк» «За чисте місто», учні ліцею брали активну участь у конкурсі дитячого малюнку «Наша мрія – вода чиста, земля красива».

З метою виховання в учнів трудових навичок та профорієнтації діти  знайомилися з інформаційними проспектами вищих навчальних закладів, технікумів, коледжів та професійно технічних училищ в рамках «Ярмарки вишів» в м. Харкові та м. Куп'янську.

З метою сприяння творчому розвитку учнів проведено виставку дитячих малюнків «Збережи своє здоров’я», новорічних поробок «Замість ялинки – новорічний букет».

Протягом 2015/2016 навчального року в Курилівському ліцеї проведено різноманітні заходи: «День відкритих дверей», «Міжнародний день людей похилого віку», «Вчителько моя, зоре світова…» до Дня працівників освіти, «Чари осені», «День боротьби зі СНІДом», «День Збройних Сил України», «День захисту прав дитини», «День Святого Миколая», «Новорічні пригоди мавпочки Іриски», «День 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни» проведені тематичні лінійки, конкурси малюнків, предметні тижні.

У Курилівському ліцеї працювала Рада старшокласників країни «Держава успіху», президентом якої  була учениця 11 класу Клінгер Ірина. Вона стала переможцем районного конкурсу « Учень року – 2016» в номінації «Творча особистість». Також в ліцеї працювала рада БІНОМ, до складу якої входять представники учнівських колективів старших класів, які працюють за напрямками: прес-центр, спорт та дозвілля, порядок, волонтер та шефська робота, роботу яких контролює президент ліцею.

Центром шкільної громади було організовано та проведено: щотижневі загальноліцейні лінійки, випуск інформаційного стенду «Ліцейська родина», щотижневі рейди «Хто спізнився?», «Зовнішній вигляд ліцеїста», новорічні конкурси та дискотека, День учнівського самоврядування (До Дня працівників освіти), проведення екскурсій до шкільного музею в рамках святкування Всесвітнього Дня космонавтики та авіації» , участь у благодійній акції «Напиши листа воїну АТО», «Допоможи дітям з зони АТО», « Подаруй вишиванку дітям з зони АТО», проведено заходи по відзначенню Дня толерантності-двотижневик «16 днів без насильства».

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, впровадження в практику роботи ліцею у інтерактивних форм навчання для здобуття знань і формувань життєвих навичок щодо зменшення вразливості до ВІЛ – інфікування. З цією метою було проведено: виховні години з формування навичок здорового способу життя, «Тиждень антиалкогольної, анти тютюнової пропаганди», метою якого стало викликати в учнів негативне ставлення до вживання наркотиків, алкоголю та паління, які завдають великої шкоди здоров’ю людини, виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, уміння самооцінювати їх, на яких вихователі звертали увагу учнів на профілактику шкідливих звичок, зауважили, що власна поведінка і спосіб життя є найважливішим фактором, який впливає на здоров’я людини. Розглянуто інформацію про сучасний стан здоров’я в Україні, пов’язаний із зазначеними шкідливими звичками. Оформлено інформаційний куточок для батьків з питань профілактики наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ – інфекції. (на інформаційному стенді соціально-психологічної служби). Конкурс плакатів  «Ми за здоровий спосіб життя». Виставку малюнків про шкідливий вплив тютюну на здоров’я людей для учнів 1-4 класів. До проведення профілактичної та просвітницької роботи з учнями були залучені спеціалісти міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Учні Курилівського ліцею активно беруть участь та перемагають у різноманітних районних та обласних спортивних змаганнях.

Діти брали участь у районних та ліцейних виставках малюнків, композицій, співочих конкурсах, фестивалях: виставка-конкурс юних природоохоронців: «Зимовий вернісаж» I місце - Семенова А., I-місце Клінгер І., районна виставка: «Різдв’яна писанка», нагороджена грамотою учениця 7 класу Кукса Ю., виставка-конкурс «Обереги», під патронатом народного депутата В.Остапчука нагороджений гурток «Рукоділля» грамотою за  активну участь.

Також діти приймали участь у заходах: «День людей похилого віку»; «День села Курилівки»; «Юні інспектори дорожнього руху»; «Молодь обирає здоров’я»; фестивалі дружин юних пожежних-рятівників. Команда юних інспекторів руху «Щаслива смуга» посіла І місце у районному та регіональному етапах фестивалю.

У процесі роботи виправдали себе такі форми, як: індивідуальна та групова, робота з обдарованими учнями, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання.

У становленні системи виховної роботи значну роль відіграють класні керівники, які у тісній співпраці з учнями, батьками, керівниками гуртків, учителями-предметниками організовують свята, тематичні тижні, місячники, класні та виховні години, і спрямовують навчально-виховний процес у класах так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання (керівник методичного об'єднання – Шаповалова Н.В.).

Високий рівень виховної роботи з учнями показали  класні керівники Бородай О.В., Кошева Н.П., Бульба С.В., їхні учні стали переможцями ліцейного конкурсу «Кращий клас 2016 року». Класний керівник 7 класу Кошева Н.П. стала переможцем районного та учасником обласного конкурсу «Класний керівник року». Вони творчо підходили до організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовували сучасні форми організації виховної діяльності з учнями, до учнів ставилися з вимогливістю і добротою. Чітко контролювали виконання учнями режимних моментів, намагалися розв’язувати конфліктні ситуації, що виникали.

З метою виховання поваги та шанобливого ставлення до батьків, наслідування кращих традицій родинного виховання українських сімей та налагодженню співпраці батьківського та  педагогічного колективів у ліцеї періодично проводилося практичним психологом засідання батьківського лекторію. Анкетування батьків, педагогів та учнів, сприяло покращенню умов навчання та виховання дітей. Батьки часті гості на класних виховних заходах, допомагають класним керівникам готувати та проводити свята, конкурси, виховні години.

Профілактика злочинності та правопорушень.

З метою правового виховання, розв’язання проблеми дитячої бездоглядності, створення належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей, їх фізичного та розумового розвитку, запобіганню правопорушень та злочинності серед учнівської молоді у Курилівському ліцеї проведені різноманітні заходи.

Постійно діє контроль за відвідуванням та поведінкою під час навчально-виховного процесу, посилена робота з батьками.

Рада профілактики розглядає питання профілактики правопорушень серед учнівської молоді та їх соціальний та правовий захист. Питання з правового виховання розглядалися на засіданнях методичного об`єднання класних керівників, на батьківських зборах.

Класними керівниками та практичним психологом ведеться робота щодо запобігання формування девіантної поведінки серед учнів. Ведеться профілактична робота з неповнолітніми у рамках первинної профілактики. Проведено заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Активно та систематично проводиться робота з батьками.

У 2015/2016 навчальному році у ліцеї проводилися виховні години, бесіди, тренінгові заняття «Ми проти насильства», «Агресія та насильство в сім'ї», «Культура телефонної розмови», конкурс малюнків на теми: «Права дитини», «Права та обов’язки учнів ліцею», «Ні – шкідливим звичкам!», «Що таке злочин? Кара за нього», «Людське життя – велика цінність», «Відповідальність – найкращий путівник у вчинках», «Я – маленький громадянин».

Постійно оновлюється інформація у куточку профілактики правопорушень для підлітків. Там розміщені телефони служб довіри та служб, які займаються питаннями прав та обов’язків дітей.

У кожному класі розміщений куточок «Твої права».

У 2015/2016 навчальному році у ліцеї працював орган учнівського самоврядування сектор «Порядок», який під час навчально-виховного процесу разом з педагогічним колективом ліцею контролював чергування, запізнення на уроки, порушення дисципліни під час перерв та на уроках.

У 2015/2016 навчальному році на внутрішкільному обліку учні відсутні.

 Протягом 2015/2016 навчального року здійснювалось виконання плану заходів щодо реалізації районної «Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності», виконання спільної роботи Курилівського ліцею, ССД райдержадміністрації та ВСМД на 2015/2016 навчальний рік.

Класними керівниками та практичним психологом ліцею проведені індивідуальні бесіди з батьками та особами що їх заміняють, про правила пожежної безпеки, охорони здоров’я дітей, бесіди з питань вирішення конфліктних ситуацій, взаємовідносин між членами родини (всі бесіди записані в журналі класного керівника), виконання плану роботи з дітьми позбавленими батьківської опіки, з медичного обслуговування пільгових категорій, плану роботи з інвалідами та багатодітними, наркопосту, з профілактики правопорушень, виконання плану роботи громадського інспектора з охорони дитинства та материнства.

Протягом 2015/2016 навчального року учні були залучені до гурткової роботи.

Організовано безкоштовне харчування дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із малозабезпечених сімей.

Надано матеріальну допомогу з фонду «Всеобучу» 10 учням–пільговикам: Семенову С., Мошніну Д. – 2 клас; Русецькому В., Максимовій О., Максимовій Ю. – 3 клас; Коваленко А. – 4 клас; Мошніній В. – 6 клас. Вінник П.–7 клас; Ткачовій Є., Склярову Д. – 8 клас.

Учні пільгових категорій активно залучалися до роботи в органах самоврядування, брали участь у новорічних та різдвяних святах, у спортивних змаганнях, творчих конкурсах не лише ліцею, району, а й області. Мають високі досягнення у спорті, навчанні та мистецтві.

Протягом року учні пільгових категорій неодноразово отримували подарунками: на день інваліда (Русецький В.- 2 клас та Ткачова Є.- 7 клас); з нагоди свята Великодня від депутата В.Остапчука (діти початкової школи).

Діти пільгових категорій: Семенова А. (6 клас), Максимова О. (3 клас), Максимова Ю. (3 клас), Вінник П. (7 клас), Скляров Д. (8 клас), Ткачова Є. (8 клас), були присутні на святковому концерті, де отримали солодкі подарунки та безкоштовно відвідали дитячі атракціони в парку відпочинку міста Куп’янська.

Діти пільгових категорій протягом року відвідували краєзнавчий музей, басейн, Екопарк міста Харкова. З метою профорієнтації учні старших класів побували на днях відкритих дверей у вищих професійних училищах та коледжах міста Куп’янська, селища Ківшарівка, міста Харкова. Старшокласники були активними учасниками просвітницьких занять «Ярмарок вишів».

Згідно річного плану роботи ліцею у 2015/2016 навчальному році проведено оздоровлення учнів пільгових категорій в пришкільному закладі відпочинку з денним перебуванням «Містечко», який розпочав свою роботу з 30.05. по 16.06.2016 року. З усіх 131 учня (1-8 та 10 класів), які навчалися у 2015/2016 навчальному році за заявами батьків було зараховано – 60 дітей пільгових категорій, що становить 45,03% від усіх дітей 1-8 та 10 класів (порівняно з минулим роками відсоток охоплення дітей в пришкільному закладі зменшився на 3%). З них 31 дитина  – диспансерної  групи, 8 – обдарованих дітей, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 7 дитей, діти-інваліди – 2 дитини, діти з багатодітної родини – 11, з малозабезпечених сімей - 1.

За штатним розкладом працювало 19 чоловік: з них – 13 – педагогічні працівників, завгосп – 1, 2 - працівника кухні, 2 – техпрацівника та 1 – медична сестра, які забезпечили всі умови для повноцінного відпочинку дітей, а також уміло організували їх дозвілля.

З урахуванням віку та інтересів дітей були створені загони, наповнюваність яких визначалася відповідно до державних санітарних правил і норм улаштування, утримання: 1 загін «Водограй» - 20 чол., 2 загін «Ну, постривай» - 20 чол., 3 загін «Веселка» - 20 чол.

Кожен день зміни насичений цікавими заходами, екскурсіями, спортивними змаганнями, конкурсами, іграми, мав свою тематику, яка була спрямована на розвиток творчої особистості дитини та вихованню патріотичних почуттів. Всі заходи проводилися старшим вихователем  Бербенець Н.В. у дуже цікавій формі, кожен з них був особливим, не схожим на інші. Протягом зміни для відпочиваючих в закладі пройшли такі заходи як День знайомств (презентація загонів), День казки (конкурс акторської майстерності), День Землі (Презентація «Як зберегти свою планету»), «День захисту дітей» (конкурс малюнків на асфальті), «Караоке на майдані», День гумору (конкурс–вікторина «Устами дитинки»), День художника, День спорту (Веселі старти), День ерудита (інтелектуальна гра «Зоряний час»), День творчості (виставка букетів та виробів з природного матеріалу), а також екскурсії до парку культури та відпочинку у м. Куп’янську, до відділення ПриватБанку та друкарні м. Куп’янськ, до храму Івана Богослова с. Курилівка, до історико-краэзнавчого музею с. Кислівка та Екопарку м. Харкова . На святковому концерті, який відбувся в останній день табірної зміни були підведені підсумки і всі відпочиваючі отримали подарунки та грамоти, а працівники закладу були нагородженні медалями за якісну роботу протягом літнього оздоровлення. За підсумками роботи загонів переможених нікого не було, були всі переможцями кожен в своїй номінації, а саме 1 загін «Водограй» були нагороджені в номінації за перемогу у «Веселих стартах» в рамках Дня спорту, 2 загін «Ну, постривай» - в перемогу  в конкурсі акторської майстерності, 3 загін «Веселка» - перемогу в конкурсі «Збережемо планету» в рамках проведення Дня Землі.

На належному рівні велась фізкультурно-спортивна робота інструктором з фізкультури і спорту Пінчуком В.Г. Кожен ранок розпочинався з ранкової зарядки, яка завжди проходила в танцювальній формі з елементами аеробіки. Упродовж дня проводили заплановані спортивні змагання.

Вихователі постійно слідкували за станом здоров’я вихованців, за вихованням дітей санітарно-гігієнічних норм, перебуванням дітей в головних уборах на сонці. Більшість заходів було проведено на свіжому повітрі. Діти дотримувалися правил внутрішнього розпорядку, підвищували загальний, культурний рівень, оволодівали знаннями, уміннями, практичними навичками здорового способу життя, дотримувалися морально-етичних норм.

Начальник ПЗВ «Містечко» Пантилеєва Ю.А. та заступник начальника Костенко В.І. постійно здійснювали контроль за дотриманням безпечних умов відпочинку. На початку табірної зміни всі відпочиваючі були проінструктовані з питання вступного та первинного інструктажів та були зроблені відповідні записи в журналах вступного, первинного, цільового та позапланового інструктажів. Також проводились окремі бесіди з БЖД вихованців під час проведення екскурсій, подорожей, змагань тощо і велись відповідні записи в журналах. Робота в закладі відпочинку була спрямована на забезпечення змістовного дозвілля дітей, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб. Педагоги, кухарі та технічний персонал закладу відпочинку забезпечив належні умови для відпочинку дітей, розвитку їхніх творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею та показав високий рівень роботи.

Для забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку в пришкільному закладі «Містечко» велику допомогу надали батьківський комітет в сумі 3020 грн. та спонсори в сумі 1080 грн. Всього в пришкільному закладі відпочинку було витрачено 4 100 грн.  За підсумками конкурсу-огляду пришкільних закладів відпочинку у 2016 році Курилівський ліцей посів ІІ місце.

Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання.

Ціннісне ставлення до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. З цією метою на початку року було сплановано та проведено ряд виховних заходів: працювали гуртки, відзначалися такі свята як День пам’яті та примирення, День українського козацтва, День збройних сил України. Проведення цих свят сприяло усвідомленню спільної власної долі з долею Батьківщини, вихованню поваги та гордості за людей, які не шкодуючи захищали свободу та незалежність нашої Батьківщини.

З метою виховання національної самосвідомості, усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки було сплановано та проведено ряд виховних заходів: Військово-патріотична гра «Сокіл (Джура)» (відповідальний Пінчук В.Г.).  

З метою удосконалення національно-патріотичного виховання учнівської молоді в 2015/2016 навчальному році сплановано тематику Уроків мужності. Дані уроки проходять в різних формах: виховні години, а саме «День партизанської слави», «Герої завжди поміж нас», «Україна – європейська держава», «Три голода в Україні», «Міжнародний день пам’яті жертв фашизму», «Визволення України від німецько-нацистських загарбників», години спілкування: «Вміння знаходити себе в суспільстві», «Наша Батьківщина – Україна», ситуаційно-рольова гра «Козацькому роду нема переводу», просвітницький тренінг «Ми-єдиний народ!», благодійні акції (зібрані речі передано волонтерам), екскурсії до краєзнавчого музею, години спілкування, зустрічі з учасниками АТО. Ліцеїсти взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Напиши лист Захиснику Вітчизни», «Міжнародний день миру», регіональних спортивно-військових змаганнях, де зайняли ІІІ місце у складі збірної команди Куп’янського району. До проведення заходів долучалися учнівські, батьківські колективи, що сприяє формуванню громадських якостей дітей і дорослих, активній громадянській позиції, вихованню патріотичних цінностей до суспільства і держави.В ліцеї створено необхідні умови для виховання поваги до державних символіки України. В фоє створено куточок Державної символіки, протягом І семестру 2015/2016 навчального року проведено перші уроки за темою «Символи Батьківщини», усний журнал «Українська національна символіка», конкурси творів про рідну мову Учень 11 класу Михайлов Максим став переможцем районного конкурсу ораторського мистецтва за темою «Ми є. Були. І будем ми. Й Вітчизна наша з нами.». Також став учасником обласного етапу конкурсу ораторського мистецтва.                                                                                                         

Через різні форми позакласної роботи, а саме (жива газета «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей», виховна година «Герої нашого часу-патріоти України», класна година «Герої Куп'янщини», «Я –  громадянин і патріот держави», акції «Запали свічку» до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій ,шкільного конкурсу читців «О слово рідне, хто без тебе я?», екскурсії до с. Сеньків з метою вивчення природи рідного краю, учні знайомляться з рідною мовою, історією народу, краєзнавством, природою рідного краю, родинно-побутовою культурою, брали активну участь у благодійній акції «Напиши листа воїну АТО», «Допоможи дітям з зони АТО».

Класний керівник 7 класу Кошева Н.П. стала  переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» та учасником обласного етапу конкурсу за темою «Національно-патріотичне виховання в умовах поліетнічного простору». Всі вчителі використовують дійовий, діловий підхід, формують в учнів практичну життєву позицію, яка дає змогу з початкової школи включитись у вивчення, усвідомлення та реалізацію традицій і звичаїв рідного народу. Безпосередня постійна участь учнів у житті та діяльності співвітчизників (відзначення національних свят, дат народного календаря тощо) дає змогу кожній дитині відчути себе невід'ємною частиною матеріального та духовного буття України

Впровадження проекту «Наш вибір – здоров’я».

Протягом 2015/2016 навчального року у Курилівському ліцеї працює програма «Школи сприяння здоров’я», Курилівський ліцей занесено до обласної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю». Активно пропагується здоровий спосіб життя, проводяться виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров'я, профілактики шкідливих звичок, у яких задіяні всі учасники навчально-виховного процесу. Велику проблему щодо збереження та укріплення здоров’я учнів створює відсутність спортивної зали, але, не зважаючи на це, організація спортивно-оздоровчої роботи планується таким чином, щоб діти не відчували її відсутність. Протягом теплого періоду року всі уроки та спортивно-розважальні заходи проходять на стадіоні. З настанням холодів робота планується, виходячи з умов, а саме: щоп’ятниці учні 5-11-х класів разом з учителем фізкультури Пінчуком В.Г. відвідують басейн спорткомплексу «Локомотив» в сел. Куп’янськ-Вузловий. За сприятливих погодних умов учні 5-11-х класів здобувають навички ходьби на лижах (ліцей має 18 пар лиж), відвідують каток на стадіоні «Спартак» у м. Куп’янськ. У ліцеї працюють секції футболу, шах. Учні ліцею постійні переможці спортивних змагань з цих видів спорту.

Учні Курилівськоголіцею активно беруть участь та перемагають у різноманітних районних та обласних спортивних змаганнях.

Протягом 2015/2016 навчального року в Курилівському ліцеї медичною сестрою проводилось постійне спостереження за станом здоров’я учнів. Головним, завданням медичного кабінету було і залишається надання допомоги дітям ліцею. Протягом року робота медкабінету була спрямована на здоровя дітей. З класами постійно проводилися бесіди на теми: «Режим дня школяра», «Слідкуй за поставою», «Особиста гігієна школяра «Харчування та здоров’я», «Профілактика педикульозу», «Профілактика травматизму», «Профілактика гельмінтозів», «Профілактика кишкових захворювань», «Профілактика грипу», «Перша допомога при кровотечах переломах». Випускалися санбюлетні на теми: «Туберкульоз», «Педикульоз», «Щеплення».Протягом року 2 учнів було оздоровлено в санаторіях Коваленко А., учениця 4 класу, Філонова І., учениця 7 класу. Диспансерна група оздоровлюється в стаціонарі поліклініці. Проводились практичні заняття на тему: «Повязки і перевязки. Перша допомога при переломах, при кровотечі». Медсестра тісно працює з вчителями та батьками.

Після моніторингу учнів можна зробити певні висновки, а саме:

- підвищилась імунна система учнів – зменшився відсоток захворюваності під час епідеміологічного періоду та впродовж навчального року;

- збільшилась кількість учнів, які роблять ранкову гігієнічну гімнастику;

- діти більш активно відпочивають на відкритому повітрі;

- педагогічному колективу та класним керівникам слід приділяти більш уваги формуванню постави учнів, організовувати поїздки до басейну тощо.

Щорічно учні ліцею проходять медичний огляд. Результи свідчать, що найбільш поширеними є такі хвороби: системи кровообігу (2013 рік – 21%, 2014 рік – 22%, 2015 рік – 20% ,2016 рік -18% хвороби кістково-м’язової системи (2013 рік – 19%, 2014 рік – 11%, 2015 рік – 17%, 2016 рік – 15%), органів ока (2014 рік – 13%, 2015 рік – 12%, 2016 рік – 10 %), органів нервової системи (2013 рік – 13%, 2014 рік – 11%, 2015 рік – 7%, 2016 рік – 6,5 % ), органів травлення (2013 рік – 13%, 2014 рік – 10%, 2015 – 9%, 2016 рік – 7 %).

Проаналізувавши показники щодо результатів захворювань, рекомендовано профілактичні заходи:

-       органи травлення – обов’язковий сніданок, шкільний обід, дієтичне харчування;

-       хвороби кістково-м’язової системи – відвідування спортивних та танцювальних гуртків, масаж, меблі за зростом дитини, контроль за поставою з боку батьків та вчителів;

-       хвороби органів ока – використання у класних кімнатах люминосцентних  ламп, перебування учнями за комп’ютерами, стосовно програмових вимог, організація дозвілля на свіжому повітрі, вітамінізірованого харчування, носити окуляри, за рекомендаціями лікаря.

         Організація роботи з попередження дитячого травматизму.

У 2015/2016 навчальному році робота з попередження дитячого травматизму була спрямована на виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу у навчальних закладах», інструктивних листів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, відділу освіти Куп’янської райдержадміністрації та спланована в окремому розділі річного плану.

Відповідно до вимог та рекомендацій оформлені та ведуться сторінки класних журналів, де фіксуються бесіди з профілактики різних видів травматизмут з учнями, які були відсутні під час проведення таких бесід ведеться індивідуальна робота.

Своєчасно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності під час занять у навчальних кабінетах, майстерні, ведуться журнали реєстрації інструктажів у кабінетах хімії, фізики, інформатики, біології, Захисту Вітчизни.

Оформлено журнал вступного інструктажу з попередження дитячого травматизму в ліцеї. З учнями, які були відсутні під час проведення бесід своєчасно проводиться індивідуальна робота з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

Класними керівниками проводились додаткові бесіди, які фіксувалися на спеціально відведених сторінках класних журналів, таких як «Увага діти на дорозі!», «Правила поведінки учнів під час канікул, свят», додаткові бесіди з пожежної безпеки, під час спортивно-масових заходів, на льоду, біля водоймищ, «Обережно: тонкий лід», тощо. Розроблені та ведуться пам'ятки з учнями з безпеки дитячого травматизму під час канікулярних днів.

Також проведено ряд бесід та заходів з застереження дітей від нещасних випадків: «Небезпека вибуху газу» - бесіда 1 клас, «Вогонь – ваш друг чи ворог?» - ділова гра - 2 клас, «Де знаходиться країна здоров’я?» - година спілкування 3 клас, «Здорова сім'я – здорова нація» - диспут - 4 клас, «Ключі від здоров’я» - виховна година – 5 клас, з учнями 6-10 класів постійно проводяться виховні години за темами «Правила поведінки в ліцеї та за його межами», «Обережно, дорога», «ВІЛ/СНІД: ознаки захворювання, шляхи передачі, профілактика» та інше.

У 2015/2016 навчальному році проводилися заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо-транспортного та побутового травматизму. В ліцеї постійно ведеться робота з попередження травматизму серед дітей: місячник «Увага! Діти на дорозі», тиждень знань правил дорожнього руху, під час якого з учнями було проведено: урок-гру на тему: «Основні правила поведінки учнів на вулиці і в дорозі», інтерактивний урок на тему: «Вивчай і знай правила дорожнього руху»,театралізоване дійство «Ми – пішоходи!». У бібліотеці було розгорнуто книжкову виставку для дітей «Абетка безпеки на дорозі».

За цей період діти навчилися прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з ситуацій; надавати само – та взаємодопомогу.

Провідником просвітницької роботи щодо збереження здоров’я та безпеки життєдіяльності учнів ліцею організована робота агітбригад: юні інспектори руху «Щаслива смуга», які виступають за здоровий спосіб життя. Ця мобільна група є постійним учасником районних змагань. В 2015/2016 навчальному році агітбригада стала переможцем районного та регіонального етапів фестивалю юних інспекторів руху. ЇЇ діяльність позначається на сталій кількості травмування учнів ліцею як під час навчально-виховного процесу так і в побуті.

Відповідно вимог оформлений куточок з профілактики дитячого травматизму, інформація в якому постійно оновлюється. Є такі куточки в усіх кабінетах 1-11 класів.

Протягом 2015/2016 навчального року відбулися зустрічі з представниками правоохоронних органів, служби у справах дітей та центру зайнятості, які провели навчання з учнями по правовиховній роботі та запобіганню насильства в сім’ї.

З метою виховання в учнів уміння надавати само – та взаємодопомогу в ліцеї відбулась виставка – конкурс малюнків та плакатів «Зробимо життя безпечним» та «Безпечна праця очима дітей». Кращі роботи надані до відділу освіти Куп’янської райдержадміністрації для участі у районному етапі.

Під час проведення загальноліцейних батьківських зборів проведена лекція на тему «Права та обов’язки учнів ліцею», про відповідальність батьків за життя та здоров’я дітей», «Профілактика дитячого травматизму в позаурочний час».

Детально були обговорені і проведені бесіди з записом у класний журнал, щоденники учнів, в пам’ятках з попередження дитячого травматизму з підписом батьків про правила поведінки поводження біля новорічної ялинки та зимових канікулах.

Має місце випадок травмування учнів закладу під час навчальних занять  протягом 2015/2016 навчального року.

При плануванні профілактичної роботи на 2016/2017 навчальний рік слід посилити контроль вчителів за збереженням здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу, урізноманітнювати форми роботи з ліцеїстами, активніше проводити роз’яснювальну і профілактичну роботу серед батьків.

                                                                                                                Таблиця

Навчальний рік

Всього НВ

Побутові нещасні випадки

Нещасні випадки, які відбулися під час навчально-виховного процесу

2012/2013

4

4

-

2013/2014

2

2

-

2014/2015

1

1

-

2015/2016

2

1

1

                                                                                                           

Протягом 2015/2016 навчального року бібліотека у своїй діяльності керувалася Законом України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Головним завданням шкільної бібліотеки було і залишається надання допомоги учням та вчителям в навчально-виховному процесі. Шкільна бібліотека залишається місцем, де учні можуть стати освіченими та культурними людьми. Інформація про проведення заходів у бібліотеці, фото звіти своєчасно відображалася у розділі «Бібліотека» на сайті ліцею за адресом – kup-licey.klasna.com.

Серед індивідуальних форм роботи з читачами вирізнялись бесіди різного характеру і форми індивідуального інформування. Під час проведення бесід «Скільки коштують державні підручники?», «Чому хворіють книги», «Книга та її роль у житті людини» у школярів  виховувалась любов та повага до книги. Були організовані індивідуальні читання з мало читаючими та слабо читаючими учнями. Також цим читачам в першу чергу пропонувались новинки літератури, періодичні журнали, вони були активними учасниками бібліотечних заходів.

Важливе пізнавальне та виховне значення мають тематичні виставки, які присвячуються різнім подіям суспільного життя. В бібліотеці існує 9 постійно діючих виставок, які систематично, у процесі надходження нової літератури, поповнювались. Впродовж усього року було оформлено 16 книжково-ілюстративних виставок різної тематики. Постійно проводилася пропаганда нових надходжень «На хвилинку зупинись - на новинки подивись», дні інформації «Українська дитяча книга і традиції нашого народу». З метою поповнення бібліотечного фонду була проведена благочинна акція «Подаруй книгу шкільної бібліотеці» в результаті якої бібліотеці подаровано 12 примірників на спільну суму 160 гривень. 

Бібліотека не завжди має можливість виконати запити вчителів, але може інформувати їх про нові технології, інноваційні форми, нестандартні уроки. З метою інформування педагогічного колективу щомісяця випускаються інформаційні бюлетені «Нові методичні публікації», «Нові надходження в бібліотеку». Здійснюється інформаційне забезпечення методичних об’єднань та індивідуальне інформування вчителів. Планово оновлюються стенди в Куточку читача.

Бібліотекарем ліцею систематично виховувалась у книгокористувачів  відповідальність за взяту у користування книгу, за бережливе ставлення до неї, велася роз’яснювальна робота серед учнів. По класах створено «Пости бережливих»; разом з бібліотекарем актив бібліотеки здійснив 2 рейди перевірки збереження підручників. Результати перевірок відображалися у інформаційних листівках «Про що розповіли ваші підручники. На наступний навчальний рік треба посилити роботу «Постів бережливих» в початкових класах та середньому звені середньої школи, посилити класно - узагальнюючий контроль за збереженням навчальної літератури.

Робота в «Книжкової лікарні» проводилась учнями старшої школи: здійснений дрібний ремонт книг дарував їм «друге життя». В творчої майстерні по виробництву книжкових закладок працювали учні 3 класу (класний керівник Бородай О.В.). Найцікавіші закладки опинилися на виставці, всі учасники акції отримали солодкі нагороди.

Проведення масових заходів, бібліотечних уроків, днів інформації залучили читачів до відвідування бібліотеки. Всі заходи були яскравими, проводились в цікавій нетрадиційній ігровій формі, сприяли виявленню пізнавальних інтересів і здібностей дітей, вихованню громадянина, високоосвіченої людини, орієнтованої на загальнолюдські цінності. Найбільш масовим заходом була: клубна година до Всеукраїнського дня бібліотек «Моя родина і я-читацька сім’я», де учні 2 класу об’єдналися у команди зі своїми батьками (класовод Трубачова С.В.) та конкурс читців серед учнів старшої школи  «Кохання незбагненне почуття».

З метою виховання самостійного вміння користуватися бібліотекою, її фондом, довідково-бібліографічним апаратом проводилась робота з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань та інформаційної культури серед учнів 1-11-х класів згідно з «Графіком проведення бібліотечних уроків». Бібліотечні уроки різної тематики зацікавили учнів: «Бібліографія. Анотація», «Словники-інструмент пізнання світу», «Бібліографічні указники»», «Професія – бібліотекар» та інші.

Фінансування бібліотеки здійснюється на загальних умовах за рахунок коштів, які виділяються місцевим відділом освіти. Однак це є недостатнім для забезпечення повноцінної роботи бібліотеки. Нажаль в бібліотеці не вистачає деяких підручників, бібліотека слабо забезпечена сучасною науковою літературою, яка допомога ліцеїстам у написанні наукових робіт з МАН. Проведена в серпні 2016 року інвентаризація бібліотечного фонду шкільних підручників показала, що забезпеченість підручниками по ліцею складає 91%. Для забезпечення начального процесу підручники були взяті на тимчасове використання в інших бібліотеках району и цей показник рівняє 94%. Відсутні підручники для 8 класу за новим Державним стандартом, профільні підручники з Біології та Хімії для 11 класу, з англійської мови для 10 класу, учні 4 класу на 35% забезпечені підручниками за новім Державним стандартом.  З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу вчителям необхідно знайомитися з передовим педагогічним досвідом, із сучасними технологіями. Значну частину з цих питань бібліотека вирішує за рахунок отримання періодичних видань серії видавництва «Основа» (підписка фінансується спонсором Головко А.М.) Своєчасно була оформлена передплата колективу ліцею на регіональні газети. Разом у 2015/2016 навчальному році фактичні обсяги фінансування бібліотеки склали: 5752  грн. за бюджетні кошти та 9542,82 грн. позабюджетні (спонсорські, батьківські) кошти.

Аналіз основних показників роботи бібліотеки за 2015/2016 навчальний рік свідчить про відповідність діяльності бібліотеки запланованому змісту роботи.

У 2016/2017 навчальному році робота педагогічного колективу ліцею буде спрямована на реалізацію єдиної педагогічної теми ліцею «Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності учнів за умов впровадження особистісно-орієнтованої освіти» та виховної проблеми «Виховання особистості через формування загальнолюдських цінностей та важливих якостей людини – громадянина України».

Завдання педагогічного колективу ліцею на 2016/2017 навчальний рік:

1. Продовження реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, створення належних умов для організації навчально-виховного процесу у 8-му класі за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

2. Упровадження інноваційних освітніх технологій, диференціації та індивідуалізації навчання, ефективних форм та методів навчання, врахуванняя  психологічних та індивідуальних особливостей учнів для підвищення якості й результативності кожного уроку.

3. Подальший розвиток профільного навчання у ліцеї з урахуванням матеріально-технічної, науково-методичної бази, інтересів учнів, рівня їх навчальних досягнень, професійної компетентності вчителя.

4. Забезпечення на 100 % підручниками учнів 4, 8-х класів відповідно до нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

5. Відпрацювання ефективного механізму підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, залучати учнів до подальшої участі в роботі ліцейного наукового товариства «Промінь».

6. Удосконалення підтримки і педагогічного супроводу здібних та обдарованих учнів ліцею для підвищення результативності їх творчих досягнень за програмою «Обдарована молодь Куп’янського району» та проектом ліцею «Обдарованість».

7. Сприяння заключенню договорів з вищими навчальними закладами міста Харкова.

8. Забезпечення якісної підготовки учнів до Всеукраїнських інтелектуальних, спортивних та творчих змагань.

9. Удосконалення роботи щодо зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я дітей через ефективне використання інноваційних технологій, оптимізації  взаємодії педагогів і батьків.

10. Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання; забезпечення виховного потенціалу кожного уроку;  відродження кращих надбань українського народу шляхом відкриття гурків БДЮТ військово-патріотичного напрямку, залучення учнів до участі в пошуково-дослідницькій діяльності у науковому товаристві «Промінь» Малої Академії Наук України, урізноманітнення форм та методів виховної роботи з даного напрямку та через організацію екскурсій.

11. Впровадження моніторингової процедури у навчально-виховний процес та методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти.

12. Покращення матеріально-технічної бази ліцею шляхом впровадження прогресивних енергозберігаючих та енергоощадних технологій, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та скорочення споживання енергоносіїв.

13. Забезпечення якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

14. Впровадження в практику роботи досвіду кращих учителів області, району; забезпечення популяризації  ефективного педагогічного досвіду вчителів ліцею.

15. Оновлення і модернізація фахових знань, формування нових компетентностей: методичних, діагностичних, моніторингових, аналітичних.

16. Урізноманітнення форм методичної роботи з педагогами ліцею через їх участь у діяльності майстер-класів, творчих груп, проведенні конференцій, педагогічних читань, тощо.

17. Формування в учителів стійкої мотивації до постійного самовдосконалення, набуття професійних компетентностей, підвищення фахової майстерності і самоосвіти у міжатестаційний період, шляхом реалізації обласного науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період».

18. Сприяння участі вчителів ліцею у фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів з метою популяризації можливостей і розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи.

19. Утвердження особистісно-зорієнтованої педагогічної системи, реалізувція принципів дитиноцентризму в навчально-виховному процесі.

20. Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків та учнів з попередження дитячого травматизму.

21. Налагодження освітніх контактів та активізація партнерських зв’язків із СТОВ “Надія”, СТОВ “Мрія”, Курилівською сільською радою, тощо.

Переглядів: 125
Дата публікації: 15:18 30.01.2017
Директор

Синельник Вікторія Вікторівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Версія для слабо- зорих